Građani

Informacije za strance

Informacije za strance

 

VAŽNO OBAVEŠTENјE:

Od dana 01.02.2024. godine zahtev za odobrenje privremenog boravaka po osnovu koga se izdaje jedinstvena dozvola za boravak i rad stranca (jedinstvena dozvola), može se podneti isklјučivo elektronskim putem, popunjavanjem forme zahteva za odobrenje privremenog boravka na Portalu za strance za sledeće osnove:

• Zapošlјavanje po osnovu ugovora o radu ili drugog ugovora kojim se ostvaruju prava po osnovu rada,
• Samozapošlјavanje,
• Upućena lica,
• Kretanje u okviru privrednog društva,
• Nezavisni profesionalac,
• Osposoblјavanje i usavršavanje.

Privremeni boravak i jedinstvena dozvola za boravak i rad mogu se odobriti u trajanju do tri godine i mogu se produžavati na isti period, u zavisnosti od postojanja razloga zbog kojih se privremeni boravak odobrava.

 

Adrese i brojevi telefona područnih policijskih uprava Ministarstva unutrašnjih poslova - poslovi stranaca

Obaveštavamo vas da zahtev za privremeni boravak možete podneti i elektronskim putem na jedinstvenom portalu.


Stranac je svako lice koje nema državlјanstvo Republike Srbije.

Zakon o strancima ("Službeni glasnik RS", br. 24 od 26. marta 2018, 31 od 29. aprila 2019 i 62/2023 od 28.07.2023. godine) (Word, PDF)

Ovim zakonom uređuju se uslovi za ulazak, kretanje i boravak i vraćanje stranaca, kao i nadležnost i poslovi organa državne uprave Republike Srbije u vezi sa ulaskom, kretanjem i boravkom stranaca na teritoriji Republike Srbije o njihovim vraćanjem iz Republike Srbije (Podzakonski akti...).

Prijava boravišta stranca (Obrazac 1)

Prijava boravišta stranca vrši se u dežurnoj službi policijske stanice na čijoj teritoriji je adresa objekta u kome je stranac smešten ili u područnoj policijskoj upravi, organizacionoj jedinici koja obavlјa poslove u vezi sa kretanjem i boravkom stranaca (detalјnije...) ili elektronskim putem.

Promena adrese stanovanja

Promena adrese stanovanja stranca vrši se kod nadležnog organa na čijoj teritoriji je nova adresa stanovanja stranca prijavom promene adrese stanovanja (Obrazac 2).

Promena prebivališta stranca

Prijava promene adrese prebivališta vrši se na obrascu promene adrese prebivališta (Obrazac 3) kod nadležnog organa na čijoj teritoriji je nova adresa prebivališta stranca, uz overenu pismenu saglasnost vlasnika stana ili lica koje on ovlasti.

 


 

Stranac u Republici Srbiji može boraviti na:

  • kratkotrajnom boravku,
  • boravku po osnovu vize za duži boravak,
  • privremenom boravku sa dozvolom za privremeni boravak, odnosno jedinstvenom dozvolom za privremeni boravak i rad
  • stalnom nastanjenju.

Kratkotrajni boravak

je boravak bez vize do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana računajući od dana prvog ulaska, ukoliko međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, kao i boravak po osnovu vize za kraći boravak.

Viza za duži boravak

je odobrenje za ulazak i boravak na teritoriji Republike Srbije u trajanju od 90 do 180 dana strancu kome je u skladu sa viznim režimom za ulazak u Republiku Srbiju potrebna viza i koji namerava da u Republici Srbiji podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka ili jedinstvene dozvole.

Stranac, kome je izdata viza za duži boravak po osnovu zapošlјavanja, ostvaruje pravo na zapošlјavanje u skladu sa propisima koji uređuju zapošlјavanje stranaca.

Privremeni boravak (Dozvola za privremeni boravak, odnosno Dozvola za privremeni boravak i rad – jedinstvena dozvola)

je dozvola boravka stranog državlјanina u Republici Srbiji i može da se odobri strancu koji namerava da boravi, u Republici Srbiji duže od 90 dana u periodu od 180 dana, duže od perioda boravka određenog međunarodnim ugovorom, odnosno duže od perioda na koji je izdata viza za duži boravak, ukoliko zakonom nije drugačije propisano, odnosno strancu koji ima nameru da boravi i radi u Republici Srbiji… (detalјnije...)

Stalni boravak

(stalno nastanjenje) je dozvola za dugotrajni boravak stranog državlјanina u Republici Srbiji. Zahtev za stalno nastanjenje, podnosi lično stranac na propisanom obrascu nadležnom organu prema mestu gde mu je odobren privremeni boravak u Republici Srbiji (detalјnije...).

 


 

Azil – informacije:

 

Putna isprava za izbeglice

Zahtev za izdavanje putne isprave za izbeglice

Zakonodavni okvir

 

Od dana 01.02.2024. godine stranci kojima je odobren azil - pravo na boravak i zaštitu u Republici Srbiji u skladu sa Zakonom o azilu i privremenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, br. 24/2018) (PDF) mogu podneti zahtev za izdavanje putne isprave za izbeglice.

 

Izbeglica je stranac koji se zbog opravdanog straha od progona zbog svoje rase, pola, jezika, veroispovesti, nacionalne pripadnosti ili pripadnosti određenoj društvenoj grupi ili zbog svojih političkih uverenja ne nalazi u državi svog porekla i nije u mogućnosti ili zbog tog straha ne želi da se stavi pod zaštitu te države, kao i lice bez državlјanstva koje se nalazi izvan države svog uobičajenog boravišta i koje ne može ili zbog tog straha ne želi da se vrati u tu državu.

Azil - oblici zaštite koji se odobravaju strancima u Republici Srbiji, na osnovu Zakona o azilu i privremenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, br. 24/2018) su pravo na utočište i supsidijarna zaštita.

Pravo na utočište je pravo na boravak i zaštitu koje se daje izbeglici na teritoriji Republike Srbije za koga nadležni organ utvrdi da opravdano strahuje od progona u državi porekla ili državi uobičajenog boravišta.

Supsidijarna zaštita je zaštita koju Republika Srbija odobrava strancu koji bi u slučaju povratka u državu porekla ili državu uobičajenog boravišta bio izložen trplјenju ozbilјne nepravde i koji ne može ili koji se zbog takve opasnosti ne želi staviti pod zaštitu te države, u skladu sa članom 25. Zakona o azilu i privremenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, br. 24/2018).                         

Informacije za izdavanje putne isprave za izbeglice

Nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova - Direkcija policije, Uprava granične policije, Kancelarija za azil, u skladu sa odredbama Zakona o azilu i privremenoj zaštiti, licu kojem je odobreno pravo na utočište ili na supsidijarnu zaštitu u Republici Srbiji, na njegov zahtev, izdaje putnu ispravu za izbeglice na obrascu propisanom Pravilnikom o izgledu i sadržini putne isprave za izbeglice („Službeni glasnik RS“, br. 104/2023) (PDF).

 

Zahtev za izdavanje biometrijske putne isprave za izbeglice podnosi se lično, nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova, Direkcije policije - van sedišta, koja obavlјa poslove u vezi sa kretanjem i boravkom stranaca, prema mestu boravka lica kome je odobreno pravo na utočište, odnosno supsidijarna zaštita u Republici Srbiji.

 

Potrebna dokumenta:

U postupku rešavanja po zahtevu vrši se uvid u sadržinu i zadržavaju se kopije sledećih dokumenata:

  1. rešenja o odobrenom pravu na utočište ili odobrenoj supsidijarnoj zaštiti,
  2. uverenja o posedovanju evidencijskog broja za stranca kome je odobreno pravo na utočište ili supsidijarna zašitita,
  3. lične karte za lice kome je odobreno pravo na utočište ili lične karte za lice kome je odobrena supsidijarna zaštita.

U izuzetnim slučajevima humanitarne prirode, putna isprava za izbeglice može se izdati i licima kojima je odobrena supsidijarna zaštita, a koja ne poseduju nacionalnu putnu ispravu, sa rokom važenja do jedne godine. Lice kome je odobrena supsidijarna zaštita postojanje humanitarnih razloga dokazuje dostavlјanjem dokumentacije o bolesti, nepredviđenim događajima kod stranca i članova njegove uže porodice (teška bolest, smrt i slično), odnosno drugim dokumentom kojim dokazuje osnovanost razloga zbog kojih mu je neophodna putna isprava.

Ako stranac prilikom podnošenja zahteva ne priloži navedena dokumenta, postupajući policijski službenik će pribaviti podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje, po službenoj dužnosti.

Podnosilac prilaže i dokaz o uplaćenoj naknadi troškova izrade obrasca putne isprave i propisanoj taksi za izdavanje, u skladu sa zakonom. Navedeni novčani iznos uplaćuje se putem generisane uplatnice koja se nalazi na portalu eUprava .

Uredbom o vrstama usluga koje pruža MUP i visini takse za pružene usluge („Službeni glasnik RS" broj 8/2024) propisan je iznos takse za trošak izrade putne isprave koja se izdaje u skladu sa propisima o azilu i privremenoj zaštiti koja iznosi 5.880 dinara, a Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS" broj 92/2023) propisan je iznos takse za izdavanje putne isprave u skladu sa propisima o azilu i privremenoj zaštiti koja iznosi 1.000 dinara, tako da ukupan iznos koji je potrebno uplatiti za izradu i izdavanje putne isprave za izbeglice iznosi 6.880 dinara.  

Uz zahtev podnosilac može priložiti fotografiju koja verno prikazuje njegov lik, ukoliko nije starija od šest meseci. Ukoliko se fotografija prilaže uz zahtev mora da ima veličinu 50x50 mm.

Za lice mlađe od 16 godina zahtev podnosi roditelј, odnosno staratelј, uz obavezno prisustvo maloletnog lica.

Prilikom podnošenja zahteva od strane lica koje je navršilo 16, a nije navršilo 18 godina, kao i prilikom preuzimanja putne isprave, obavezno je prisustvo jednog roditelјa ili staratelјa, odnosno zakonskog zastupnika.

Na zahtev lica kome je odobreno pravo na utočište u Republici Srbiji, Kancelarija za azil izdaje na propisanom obrascu putnu ispravu za izbeglice sa rokom važenja od pet godina.

Uručenje dokumenta, putne isprave za izbeglice, vrši se uz obavezno lično prisustvo podnosioca, u cilјu provere njegovih biometrijskih podataka u nadležnoj organizacionoj jedinici MUP-a - van sedišta, koja obavlјa poslove u vezi sa kretanjem i boravkom stranaca, prema mestu boravka lica kome je odobreno pravo na utočište, odnosno supsidijarna zaštita u Republici Srbiji.

Nevažeća putna isprava za izbeglice

Nosiocu putne isprave za izbeglice izdaće se nova putna isprava za izbeglice ako je prethodno izdati dokument oštećen ili ako fotografija više ne odgovara njegovom izgledu, odnosno kada iz drugih razloga ne može da služi svojoj svrsi.

Lice koje izgubi putnu ispravu za izbeglice dužno je da bez odlaganja prijavi nestanak putne isprave za izbeglice najbližoj policijskoj upravi Ministarstva unutrašnjih poslova. Nakon prijave nestanka putne isprave za izbeglice nadležni organ će nestalu putnu ispravu za izbeglice Rešenjem proglasiti nevažećom.

Putna isprava za izbeglice proglašena nevažećom oglašava se na zvaničnoj veb prezentaciji Ministarstva unutrašnjih poslova.

Nevažeće putne isprave za izbeglice