Reforme

Reforma Direkcije policije

Direkcija policije započela je u prethodnoj godini niz aktivnosti na reorganizaciji svojih organizacionih jedinica u cilju unapređenja rada policije, jačanja kapaciteta organizacionih jedinica, povećanja transparentnosti rada policije i jačanja poverenja građana u policiju.

Izvršene su organizacione i kadrovske promene u sedištu Direkcije policije koje podrazumevaju uvođenje novih poslovnih procesa kao što su:

  • poslovi strateškog planiranja,
  • poslovi ljudskih resursa i
  • poslovi obuke i stručnog usavršavanja policijskih službenika.

U skladu sa Zakonom o policiji, započete su aktivnosi na formiranju nove Specijalne antiterorističke jedinice i reorganizaciji Uprave za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata u Jedinicu za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata.

Direkcija policije u saradnji sa ostalim organizacionim jedinicama Ministarstva, naročito sa novim Sektorom za ljudske resurse, učestvuje u izradi:

  • kataloga radnih mesta,
  • izradi opisa poslova i
  • izradi modela karijernog napredovanja (kao i podzakonskih akata koji će podržati sprovođenje ovog modela).

Započete su aktivnosti i na kategorizaciji policijskih uprava, policijskih stanica i ispostava, na osnovu jasno definisanih kriterijuma koji uzimaju u obzir demografiju, teritoriju, stanje bezbednosti i postojeće organizacione elemente. U narednom periodu, navedena kategorizacija, zajedno sa katalogom i opisom radnih mesta biće osnov za izradu Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta.

Od izuzetnog značaja je činjenica da se u Službi za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije formirano Odeljenje za prevenciju i suzbijanje nasilja u porodici, kao efikasniji i delotvorniji odgovor Policije na sve učestalije pojave ovih delikata.

Takođe, imajući u vidu jedan od prioritetnih ciljeva Vlade Republike Srbije, koji podrazumeva prikljičivanje Republike Srbije Evropskoj uniji, organizacione jedinice u sedištu Direkcije policije sprovode niz aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju realizacije akcionih planova za pregovaračka poglavlja 23 i 24.