Aktuelno

Popović Ivković: Za postizanje pune rodne ravnopravnosti najvažnije izgraditi društvo jednakih mogućnosti i za ženu i za muškarca

25.06.2019.
Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Bilјana Popović Ivković poručila je, na međunarodnom forumu Ujedinjenih nacija koji se održava u Bakuu, da je za postizanje pune rodne ravnopravnosti najvažnije promeniti društvenu svest i izgraditi društvo jednakih mogućnosti i za ženu i za muškarca. ..
Popović Ivković: Za postizanje pune rodne ravnopravnosti najvažnije izgraditi društvo jednakih mogućnosti i za ženu i za muškarca
Popović Ivković: Za postizanje pune rodne ravnopravnosti najvažnije izgraditi društvo jednakih mogućnosti i za ženu i za muškarca
Popović Ivković: Za postizanje pune rodne ravnopravnosti najvažnije izgraditi društvo jednakih mogućnosti i za ženu i za muškarca
Popović Ivković: Za postizanje pune rodne ravnopravnosti najvažnije izgraditi društvo jednakih mogućnosti i za ženu i za muškarca

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Bilјana Popović Ivković poručila je, na međunarodnom forumu Ujedinjenih nacija koji se održava u Bakuu, da je za postizanje pune rodne ravnopravnosti najvažnije promeniti društvenu svest i izgraditi društvo jednakih mogućnosti i za ženu i za muškarca.

"Zakonodavni okvir i jačanje institucionalnih kapaciteta svakako su jedan od najvažnijih zadataka za svaku od naših država. To međutim nije dovolјno, jer zakoni i propisi ne smeju biti mrtvo slovo na papiru, njihovo dosledno sprovođenje u praksi je još važnije. Republika Srbija je u proteklom periodu uradila mnogo na putu postizanja rodne ravnopravnosti.  Naša država je pokazala političku volјu i posvećenost u ispunjavanju obaveza preuzetih ratifikacijom međunarodnih ugovora, poštovanjem zahteva koji se stavlјaju ispred nas u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, ali pre svega posvećenost poštovanju načela definisanih u Ustavu Republike Srbije" rekla je Popović Ivković, govoreći na sesiji o multisektorskom delovanju u pravcu pružanja rodno odgovornih javnih usluga.

Ona je istakla da je Srbija izgradila koherentan sistem pravne zaštite od diskriminacije u skladu sa međunarodnim standardima, ojačala kapacitete nadležnih institucija, unapredila njihovu međusobnu saradnju i osigurala da se efikasnije prate moguća kršenja principa rodne ravnopravnosti, ali i da je do kraja godine predviđeno usvajanje Zakona o rodnoj ravnopravnosti, čime će postupanje i funkcionisanje javnih službi biti definisano i zaokruženo.

"Verujem da je sve to doprinelo u ogromnoj meri razbijanju muškog mita u Srbiji. Podsetiću da je u našoj zemlјi danas žena na čelu Vlade, ali i na čelu Narodne skupštine. Po podacima Svetske banke Srbija je na 18. mestu od ukupno 118 zemalјa i prva je u našem regionu po zastuplјenosti žena u političkom životu. Takođe, istakla bih da u instituciji u kojoj radim žene danas čine jednu četvrtinu od ukupnog broja zaposlenih, što je veliki napredak s obzirom da je posao u Ministarstvu unutrašnjih poslova tradicionalno muški posao" rekla je državni sekretar.

Govoreći o sprovedenim reformama u MUP-u, Popović Ivković je istakla da je učinjeno mnogo, počev od uvođenja  instituta rodno odgovornog budžetiranja, usvajanja internih dokumenta, poput uputstva i priručnika za postupanje u slučajevima diskriminacije do projekta „Razvijanje rodne agende u Ministarstvu unutrašnjih poslova 2016-2018. godine“.

"U ovim reformama ostvarili smo najbližu saradnju sa Kralјevinom Švedskom, koja je vodeća država po pitanju poštovanja rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti i na nju smo se i ugledali. Međutim ono na šta sam svakako najponosnija jeste osnivanje Mreže žena u policiji. Verujem da ona predstavlјa veliki korak u poštovanju politike jednakih mogućnosti i prevazilaženju predrasuda da žene nisu sposobne da obavlјaju određene poslove. Sve je to doprinelo i da među 711 novih policajaca, koji su završili svoja školovanja i koji su primlјeni u naše redove krajem maja, bude čak 125 dama. Sa radošću mogu da konstatujem i da smo nedavno prilikom obeležavanja Dana policije od devet nagrađenih, imali dve dame, koje su dobile medalјe za zasluge i posvećenost u službi" rekla je Popović Ivković.

Ona je podsetila i da je značajan segment i svakako jedan od prioriteta u radu MUP-a borba protiv nasilјa nad ženama.

"Na tom planu smo takođe uradili mnogo. Prelomni trenutak u toj borbi bio je Zakon o sprečavanju nasilјa u porodici, koji je počeo sa primenom od juna 2017. godine. Ministarstvo je u septembru iste godine formiralo i radnu grupu koju čine pripadnici MUP-a, ali i predstavnice UN Women i Ženske platforme za razvoj Srbije. Uspostavlјanje saradnje sa nevladinim sektorom bila je podjednaka prekretnica u ovoj borbi, baš koliko i usvajanje samog zakona.  Ukazujući jedni drugima na ono što dobro radimo, ali i ono što treba da popravimo, kroz jedan partnerski odnos, postigli smo mnogo i učinili da žene ne ćute, da se odvaže i prijave nasilјe, o čemu svedoči i broj prijava koji je sve veći iz godine u godinu, kao i broj izrečenih hitnih mera" rekla je državni sekretar, podsećajući i da je u MUP otvorena i besplatna telefonska linija koja je dostupna 24/7 i na koju svi mogu potpuno anonimno prijaviti policiji ukoliko imaju saznanja da neko trpi nasilјe.

Govoreći o nedavno realizovanoj studijskoj poseti Madridu, radi upoznavanja sa najbolјom praksom i najbolјim sistemom borbe protiv nasilјa nad ženama, Popović Ivković je objasnila da ona predstavlјa prvu aktivnost u okviru projekta ,,Unapređenje bezbednosti žena u Srbiji“,  koji MUP sprovodi u saradnji sa UN Women, a koji predviđa uvođenje i primenu nove mere zaštite – sistema narukvica za žrtve i počinioce nasilјa.

"Nažalost, svesni smo da je nasilјe u porodici fenomen koji se javlјa svuda u svetu, u svim kulturama, nezavisno od ekonomskog statusa i društvenog sloja porodice. Žrtve porodičnog nasilјa najčešće ćute zbog stida ili straha od osude pojedinih iz društva ili ekonomske nesamostalnosti, te okolina nekada ne može da primeti postojanje ovog problema. Zato je od izuzetne važnosti da kao društvo budemo senzibilniji kada je reč o žrtvama nasilјa i da se u njihovu zaštitu uklјuče svi akteri" zaklјučila je državni sekretar.

Popović Ivković je poručila da će Republika Srbija nastaviti dodatno da unapređuje svoje kapacitete za dobrobit svih građana Srbije.

"Ovde smo prisutni jer ovaj skup šalјe jasnu poruku šire svetske zajednice, međunarodnih organizacija i  svih aktera društva, da se neravnopravnost i nasilјe nikako ne smeju tretirati kao privatni problem, već se sa njim svi moramo zajedno suočiti" zaklјučila je ona.