Актуелно

Реаговање Дејана Ковачевића, начелника Управе криминалистичке полиције

24.05.2019.
MУП

Реаговање Дејана Ковачевића, начелника Управе криминалистичке полиције:

„Изјава Момира Стојановића, бившег начелника Војно-безбедносне агенције, да је Одељење за посебне истражне методе Управе криминалистичке полиције опасна организација, која се бави праћењем политичких противника и надзором њихове комуникације, скандалозна је, тенденциозна и неистинита и има за циљ да наруши углед УКП-а који је у протеклом периоду остварио значајне резултате у борби против организованог криминала и других најтежих облика криминалних делатности, како у држави, тако и на међународном нивоу. 

Служба за специјалне истражне методе бави се применом посебних доказних радњи у складу са позитивним прописима, пре свега Закоником о кривичном поступку. У том смислу, није могуће спровести ниједну од посебних доказних радњи без наредбе суда, и то само ако су испуњени законски услови које предвиђа Законик о кривичном поступку.

Тако на пример, код примене посебне доказне радње „тајни надзор комуникације“, поступајући полицијски службеник организационе јединице која се бави оперативним радом доставља Служби за специјалне истражне методе Наредбу за извршење наведене посебне доказне радње коју је донео судија за претходни поступак и фотокопију предлога упућеног Вишем тужилаштву за успостављање посебне доказне радње „тајни надзор комуникације“, након чега се иста прослеђује БИА, како би се технички омогућила његова примена.

Дакле, техничку реализацију надзора спроводи Безбедносно-информативна агенција, а Управа криминалистичке полиције није у могућности да самостално примењује законито пресретање комуникација без техничке подршке БИА.

Напомињем да Служба за специјалне истражне методе у свом раду пружа специјалистичку техничку подршку оперативним линијама рада, које иницирају примену посебних доказних радњи, искључиво по наредби суда, а на образложени предлог јавног тужиоца, уколико су испуњени сви законски услови.

Зато још једном напомињем да Служба за специјалне истражне методе није у могућности да самостално иницира нити примењује било коју посебну доказну радњу, већ само да у складу са позитивним законским прописима спроводи њихову примену за потребе оперативне линије рада. Будући да се ради о посебним методама, чију је примену и сам закон рестриктивно прописао, исте се примењују само уколико се идентичан резултат није могао постићи на начин којим се мање ограничавају права грађана. Такође, поступање са материјалом добијеним на овај начин, прецизно је регулисано законом, а све у циљу његове процесне употребе у кривичним поступцима за најтежа кривична дела, односно дела која су таксативно наведена у Закону о кривичном поступку“.