Архива

Већа права на солидарну помоћ

29.03.2017.
МУП

Београд

Број: 260/17

29. март 2017. године

Министарство унутрашњих послова Републике Србије обавештава запослене да ће се у складу са Анексом Посебног колективног уговора за полицијске службенике, на регулисање и исплату солидарне помоћи примењивати одредбе Посебног колективног уговора за државне органе, који даjе шира права за овај вид помоћи.

Интенција Министарства је да у пуној мери уважи специфичност посла својих запослених и да се та специфичност поред посебног система плата и битних елемената радно-правног статуса и каријерног напредовања вреднује и на одговарајући начин кроз одредбе које регулишу колективна права.

На овај начин, запосленима у Министарству омогућена је примена шире листе права на солидарну помоћ, тако да ће поред права на ову врсту помоћи коју предвиђа Закон о полицији, она бити омогућена и у случајевима месечног стипендирања деце запосленог који је погинуо током обављања службе дужности, током редовног школовања и у случајевима рођења детета запосленог.

Право на солидарну помоћ у случају смрти запосленог поред малолетне деце имају и чланови уже породице запосленог.     

Средства за исплату солидарне помоћи биће обезбеђена у складу са финансијским могућностима Министарства унутрашњих послова.

Посебан колективни уговор за државне органе примењиваће се до доношења новог Посебног колективног уговора за полицијске службенике, односно док се не успоставе одговарајуће релације изменама Закона о полицији, a тиме и Правилником о солидарној помоћи који је ступио на снагу 03.01.2017. године.