Одељење за управљање пројектима

Одељење за управљање пројектима обавља послове планирања, припреме, спровођења и праћења спровођења пројеката који се финансирају из претприступних фондова ЕУ и других међународних извора и међународних донација. Координира активности неопходне за обезбеђење суфинансирања пројеката из националног буџета. Координира активностима везаним заTAIEX помоћ ЕУ. Координира активности на пројектима са другим организационим јединицама Министарства, као и са другим деловима оперативне структуре Републике Србије за управљање средствима из претпристуних фондова. Припрема извештаје.

Обавља послове контроле којима се спроводе поступци утврђивања грешака, неправилности и извештавања о неправилностима и проневерама. Спроводи препоруке ревизора у вези правила неопходних за одрживост децентрализованог система управљања средствима из фондова ЕУ, као и препорука у вези спровођења пројеката. Контролише рокове и динамику спровођења поступака набавки финансираних из ЕУ.

Обавља послове обезбеђења предуслова за правовремено извештавање и припрему пројектне документације за поступке спољне контроле. Обавља послове информисања о међународним пројектима и донацијама чиме се осигуравају правила видљивости и транспарентности пројеката. Обавља правне послове у вези са програмирањем и спровођењем међународних пројеката и донација.Даје оцену сврсисходности пројектних предлога финансираних из фондова ЕУ, као и из билатералне подршке држава у односу на приоритете Министарства и процес европских интеграција Републике Србије у ЕУ. Обавља послове ослобађања од пореза на додату вредност за ИПА пројекте компоненте I – Помоћ у транзицији и изградња институција.

Одељење за управљање пројектима у свом саставу има:
1. Одсек за припрему пројеката и програмирање и
2. Одсек за спровођење и праћење спровођења пројеката.

Одсек за припрему пројеката и програмирање планира, развија и организује програме и пројекте међународне сарадње. Координира израду пројектног предлога и развија циљ, очекиване резултате, утицај и друга питања везана за пројектни предлог. Координира припремом буџета пројеката. Спроводи поступак прибављања одобрења министра за реализацију међународних пројеката. Прати информације о конкурсима за међународне пројекте и организује припрему конкурснe документацијe. Координира процесом пружања стручне и техничке помоћи у развијању и изради пројектног предлога. Учествује у планирању буџета у вези са суфинансирањем пројеката. Учествује у припреми прилога за стратешке документе. Припрема и израђује евиденције, анализе, извештаје и информације о процесу програмирања и препоруке за његово унапређење.

Одсек за спровођење и праћење спровођења пројеката се бави праћењем спровођења пројекта према одобреном предлогу и расположивим средствима, а у складу са процедурама и правилима за спровођење предметних пројеката и брине о постизању одрживости пројеката. Такође, прибавља одобрење министра за пријем међународних донација и координира пријем донација у Министарство унутрашњих послова.

Ваше предлоге за успостављање сарадње и за сва питања можете нам доставити путем имејл адресе: smsepp.@mup.gov.rs и ipa.@mup.gov.rs