Direkcija policije

Uprava granične policije

Uprava granične policije, kao organizaciona jedinica Direkcije policije u sedištu Ministarstva, jeste jedinstvena, centralizovana i hijerarhijski organizovana na centralnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Organizaciona struktura

 Uprava granične policije u svom sastavu ima sledeće organizacione jedinice:

 • Služba za granicu koju čine:
  • Odelјenje za granične provere,
  • Odelјenje za nadzor granice i upravno postupanje u graničnim poslovima,
  • Regionalni centar granične policije prema Hrvatskoj – Novi Sad,
  • Regionalni centar granične policije prema Mađarskoj – Subotica,
  • Regionalni centar granične policije prema Rumuniji – Vršac,
  • Regionalni centar granične policije prema Bugarskoj – Dimitrovgrad,
  • Regionalni centar granične policije prema Makedoniji – Preševo,
  • Regionalni centar granične policije prema Crnoj Gori – Priboj,
  • Regionalni centar granične policije prema Bosni i Hercegovini – Užice,
  • Stanica granične policije Beograd,
  • Stanica granične policije Niš - Aerodrom,
  • Stanica granične policije Kralјevo,
 • Služba za strance koju čine:
  • Odelјenje za strance i
  • Odelјenje za prihvat i smeštaj stranaca,
 • Operativni centar,
 • Odelјenje za poslove prekogranične saradnje i operativne poslove,
 • Kancelarija za azil,
 • Odelјenje za analizu rizika,
 • Odelјenje za suzbijanje prekograničnog kriminala,
 • Jedinica za sprovođenje kompenzatornih mera,
 • Odelјenje za profesionalne standarde i policijske veštine,
 • Odelјenje za operativnu podršku i opremanje.

U skladu sa potrebama koje se odnose na jačanje i dalјe unapređenje policijske saradnje  sa svim zemlјama u neposrednom okruženju od strane ove Uprave sprovodi se niz aktivnosti za uspostavlјanje i funkcionisanje zajedničkih kontakt službi (centara/ kancelarija) na osnovu  Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi (Beč 2006)  ili bileteralnih sporazuma o policijskoj saradnji.

U dosadašnjem periodu  uspostavlјene su zajedničke kontakt službe (centri/kancelarije) sa susednim zemlјama, i to:

 • prema Makedoniji - zajednički kontakt centar Tabanovce - Preševo,
 • prema Bugarskoj - zajednički kontakt centar Kalotina - Gradina,
 • prema Mađarsko j- zajednički kontakt centar Reske - Horgoš,
 • prema Hrvatskoj - zajednička kontakt služba Bajakovo - Batrovci,
 • prema Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori - trilateralni zajednički kontakt centar Trebinje,
 • prema Rumuniji - zajednička kontakt kancelarija Portile de Fier 1 - Đerdap 1.

Uprava granične policije osigurava svakodnevnu radnu povezanost i punu koordinaciju sa regionalnim centrima i stanicama granične policije na terenu, kao i drugim linijama rada u okviru MUP-a i drugim državnim organima i institucijama, obavlјajući poslove: nadzora državne granice, granične provere, podizanja nivoa bezbednosti na aerodromima i međunarodnom plovnom putu na rekama Dunav,Tisa i Sava;  suzbijanja prekograničnog kriminala; analize rizika;  kontrole  kretanja  i boravka  stranaca;  suzbijanja trgovine lјudima; azila;  kontrole zakonitosti u radu i  logistike.

Uprava granične policije u skladu sa Zakonom o policiji i na osnovu međunarodnih ugovora, obavlјa poslove međunarodne saradnje, učestvuje u pripremi propisa, analiza, izveštaja i informacija za nadležne organe Republike Srbije i druge organe i organizacije.