Дирекција полиције

Управа полиције

Управа полиције је организациона  јединица  у оквиру Дирекције полиције у седишту Министарства унутрашњих послова која прати, усмерава, координира и надзире функционисање полиције и предлаже мере за унапређење организације полиције, методологије рада полиције и безбедности у заједници.

Стара се о спремности организационих јединица полиције и униформисаних овлашћених службених лица у подручним полицијским управама за обављање послова превенције криминала, безбедносне заштите живота, права, слобода и имовине грађана, јавног реда и других послова полиције. Пружа стручну помоћ у обављању послова, налаже мере и врши контролу рада организационих јединица полиције.

Организује и по потреби учествује у непосредном обављању послова ради спречавања нарушавања и успостављања у већем обиму нарушеног јавног реда; појачаних мера безбедности на спортским приредбама и другим јавним окупљањима грађана; ангажовања припадника интервентних јединица полиције на извршавању сложених безбедносних задатака,  спасавања људи у елементарним непогодама и другим ванредним догађајима.

Управа полиције организује, прати и координира мере приликом окупљања грађана и одржавања спортских приредби и у складу са националним нормама и стандардима, врши размену безбедносних информација са другим организационим јединицама Министарства, службама безбедности и полицијским органима других земаља.

Ова организациона јединица МУП-а предузима одговарајуће мере за попуну јединица полиције, планира и учествује у спровођењу обуке полицијских службеника и учествује у планирању набавке униформе, наоружања и личне и посебне опреме полиције.

Такође, Управа полиције врши проверу испуњености услова за стицање лиценци за обављање послова приватног обезбеђења и детективске делатности, прати и надзире обављање наведених послова, врши проверу испуњености услова за давање овлашћења центрима за обуку службеника обезбеђења и надзире њихов рад и издаје легитимације службеницима обезбеђења и детективима.

 Управа полиције у свом саставу има:

  • Одељење за организацију, превенцију и рад полиције у заједници;
  • Одељење за јавни ред и мир и остале послове полиције;
  • Одељење за праћење и спречавање насиља на спортским приредбама - Национални фудбалски информациони центар;
  • Одељење за посебне акције, интервентне јединице полиције, одбрамбене припреме и састав помоћне полиције;
  • Одељење за контролу законитости у раду;
  • Одељење за оперативне полицијске вештине и опремање полиције;
  • Одељење за праћење и надзор приватног обезбеђења и детективске делатности.

Одељење за организацију, превенцију и рад полиције у заједници у свом саставу има: Одсек за организацију и развој полиције, Одсек за превенцију и Одсек за рад полиције у заједници.

Одељење за ЈРМ и остале послове полиције у свом саставу има: Одсек за јавни ред и мир, Одсек за јавне скупове и Одсек за праћење рада полиције по криминалитету, полицијску помоћ у извршењима и остале послове полиције.

Одељење за праћење и спречавање насиља на спортским приредбама – Национални фудбалски информациони центар у свом саставу има: Одсек за планирање и праћење мера безбедности на спортским приредбама и Одсек за праћење навијачких група и размену информација о спортским приредбама.

Одељење за посебне акције, интервентне јединице полиције, одбрамбене припреме и састав помоћне полиције у свом саставу има: Одсек за посебне акције и интервентне јединице полиције и Одсек за одбрамбене припреме и састав помоћне полиције.

Одељење за контролу законитости у раду у свом саставу има: Одсек за праћење и контролу законитости у раду и Одсек за праћење употребе средстава принуде.

Одељење за оперативне полицијске вештине и опремање полиције у свом саставу има: Одсек за развој оперативних полицијских вештина и Одсек за праћење и планирање опремања.

Одељење за праћење и надзор приватног обезбеђења и детективске делатности у свом саставу има: Одсек за праћење и надзор приватног обезбеђења и Одсек за праћење и надзор детективске делатности.