Dokumenti

Zakoni i uredbe

 1. Zakon o policiji (2018), (Word, PDF)
 2. Zakon o javnom redu i miru (2016),  (Word, PDF)
 3. Zakon o javnom okupljanju (2016), (Word, PDF)
 4. Zakon o detektivskoj delatnosti (2018), (Word, PDF)
 5. Zakon o privatnom obezbeđenju (2018), (Word, PDF)
 6. Zakon o oružju i municiji (2015), (Word, PDF)
 7. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o readmisiji lica koja nezakonito borave između EU i Republike Srbije (2007), (Word, PDF)
 8. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (2018), (Word, PDF)
 9. Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama (2018), (Word, PDF)
 10. Zakon o ličnoj karti (2011), (Word, PDF)
 11. Zakon o vanrednim situacijama (2012), (Word, PDF)
 12. Zakon o putnim ispravama (2014), (Word, PDF)
 13. Zakon o strancima (2018), (Word, PDF)
 14. Zakon o državljanstvu (2018), (Word, PDF)
 15. Zakon o azilu i privremenoj zaštiti, (Word, PDF)
 16. Zakon o graničnoj kontroli, (Word, PDF)
 17. Zakon o nacionalnom  DNK registru (2018), (Word, PDF)
 18. Zakon o jedinstvenom matičnom broju građana, (Word, PDF)
 19. Zakon o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova, (Word, PDF)
 20. Zakon o dobrovoljnom vatrogastvu (2018), (Word, PDF)
 21. Zakon o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije (2018), (Word, PDF)
 22. Zakon o kritičnoj infrastrukturi (2018), (Word, PDF)
 23. Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (2018), (Word, PDF)
 24. Zakon o zaštiti od požara (2018), (Word, PDF)
 25. Uredba o vrstama usluga koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova i visini taksi za pružene usluge, ("Službeni glasnik RS", broj 51 od 19. jula 2019), (Word, PDF)
 26. Uredba o sprovođenju javnog konkursa u Ministarstvu unutrašnjih poslova, (Word, PDF)
 27. Uredba o stručnom osposoblјavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova, („Službeni glasnik RS“, br. 42 od 4. maja 2017, 56 od 18. jula 2018)
 28. Uredba o merilima za raspored rukovodećih radnih mesta policijskih službenika u koji su ugrađene izmene izvršene Uredbom o izmenama Uredbe o merilima za raspored rukovodećih radnih mesta policijskih službenika objavljene - Prečišćen tekst (2018), (Word, PDF)
 29. Uredba o karijernom razvoju policijskih službenika (2018), (Word, PDF)
 30. Uredba o stručnom osposobljavanju pripravnika i polaganju stručnog ispita u Ministarstvu unutrašnjih poslova, (Word, PDF)
 31. Uredba o ocenjivanju policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, (Word, PDF)
 32. Priručnik za ocenjivanje policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, (Word, PDF)
 33. Uredba o načelima za unutrašnje uređenje u Ministarstvu unutrašnjih poslova (2017), (Word, PDF);
 34. Uredba o uniformi, oznakama i opremi policijskih službenika (2017), (Word, PDF);
 35. Uredba o načinu sprovođenja disciplinskog postupka (2017), (Word, PDF);
 36. Uredba o izgledu, formi i sadržini službene značke i legitmacije (2017), (Word, PDF);
 37. Uredba o platama policijskih službenika ("Službeni glasnik RS", br. 91/2018 od 23.11.2018. godine"), (Word, PDF);
 38. Uredba o uslovima za određivanje privremenog graničnog prelaza, "Službeni glasnik RS", broj 98 od 14. decembra 2018. (Word, PDF)
 39. Uredba o uslovima i postupku otvaranja i zatvaranja graničnih prelaza, njihovoj kategorizaciji, radnom vremenu i načinu prelaska preko državne granice, „Službeni glasnik RS", broj 98 od 14. decembra 2018. (Word, PDF)
 40. Uredba o specijalnoj i posebnim jedinicama policije, ("Službeni glasnik RS", br. 47 od 20. juna 2018, 59 od 31. jula 2018, 91 od 23. novembra 2018), (Word, PDF)
 41. Uredba o sprovođenju javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta policijskih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova, ("Službeni glasnik RS", broj 18 od 15. marta 2019), (Word, PDF)
 42. Uredba o bližim uslovima za odbijanje ulaska stranca u Republiku Srbiju, („Službeni glasnik RS“, broj 20 od 22. marta 2019), (Word, PDF)
 43. Kodeks policijske etike (2017), (Word, PDF)