Документи

Закони и уредбе

 1. Закон о полицији (2018) (Word, PDF)
 2. Закон о јавном реду и миру (2017) (Word, PDF)
 3. Закон о јавном окупљању (2016)  (Word, PDF)
 4. Закон о детективској делатности (2018) (Word, PDF)
 5. Закон о приватном обезбеђењу (2018) (Word, PDF)
 6. Закон о оружју и муницији (2015), (Word, PDF)
 7. Закон о ратификацији Споразума о реадмисији лица која незаконито бораве између ЕУ и Републике Србије (2007), (Word, PDF)
 8. Закон о безбедности саобраћаја на путевима (2018) (Word, PDF)
 9. Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама (2018) (Word, PDF)
 10. Закон о личној карти (2011) (Word, PDF)
 11. Закон о ванредним ситуацијама (2012) (Word, PDF)
 12. Закон о путним исправама (2014) (Word, PDF)
 13. Закон о странцима (2018), (Word, PDF)
 14. Закон о држављанству (2018) (Word, PDF)
 15. Закон о азилу и привременој заштити (Word, PDF)
 16. Закон о граничној контроли (Word, PDF)
 17. Закон о националном  ДНК регистру (2018) (Word, PDF)
 18. Закон о јединственом матичном броју грађана (Word, PDF)
 19. Закон о евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова (Word, PDF)
 20. Закон о добровољном ватрогаству (2018), (Word, PDF)
 21. Закон о испитивању, жигосању и обележавању оружја, направа и муниције (2018), (Word, PDF)
 22. Закон о критичној инфраструктури (2018), (Word, PDF)
 23. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (2018), (Word, PDF)
 24. Закон о заштити од пожара (2018), (Word, PDF)
 25. Уредба о висини накнада за услуге које пружа Министарство унутрашњих послова (Word, PDF)
 26. Уредбa о спровођењу јавног конкурса у Министарству унутрашњих послова (Word, PDF)
 27. Уредбa о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова, (2018), (Word, PDF)
 28. Уредбa о мерилима за распоред руководећих радних места полицијских службеника у који су уграђене измене извршене Уредбом о изменама Уредбе о мерилима за распоред руководећих радних места полицијских службеника објављене - Пречишћен текст, (2018) (Word, PDF)
 29. Уредбa о каријерном развоју полицијских службеника (2018), (Word, PDF)
 30. Уредба о стручном оспособљавању приправника и полагању стручног испита у Министарству унутрашњих послова (Word,PDF)
 31. Уредба о оцењивању полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих послова (Word, PDF)
 32. Уредба о стручном о оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова (Word, PDF)
 33. Приручник за оцењивање полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих послова (Word, PDF)
 34. Уредба о начелима за унутрашње уређење у Министарству унутрашњих послова (2017) (Word, PDF);
 35. Уредба о униформи, ознакама и опреми полицијских службеника (2017) (Word, PDF);
 36. Уредба о начину спровођења дисциплинског поступка ("Службени гласник РС",  број 26/17) (Word, PDF);
 37. Уредба о изгледу, форми и садржини службене значке и легитмације (2017) (Word, PDF);
 38. Уредба о платама полицијских службеника ("Службени гласник РС", бр. 91/2018 од 23.11.2018. године"), (Word, PDF);
 39. Уредба о условима за одређивање привременог граничног прелаза, "Службени гласник РС", број 98 од 14. децембра 2018. (Word, PDF)
 40. Уредба о условима и поступку отварања и затварања граничних прелаза, њиховој категоризацији, радном времену и начину преласка преко државне границе, „Службени гласник РС", број 98 од 14. децембра 2018. (Word, PDF)
 41. Уредбa о специјалној и посебним јединицама полиције, ("Службени гласник РС", бр. 47 од 20. јуна 2018, 59 од 31. јула 2018, 91 од 23. новембра 2018), (Word, PDF)
 42. Кодекс полицијске етике (2017) (Word, PDF);