Sektori

Sektor unutrašnje kontrole

Sektor unutrašnje kontrole  kontroliše zakonitost rada policijskih službenika, kao i drugih zaposlenih u Ministarstvu, a posebno u pogledu poštovanja i zaštite ljudskih prava pri izvršavanju poslova iz svog delokruga rada policije.

Velika pažnja posvećena je prevenciji i suzbijanju krivičnih dela iz oblasti korupcije, kao i drugih krivičnih dela koja se gone po službenoj dužnosti izvršenih na radu ili u vezi sa radom od strane policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu. Sektor vrši proveru zloupotreba i povreda službene dužnosti na način utvrđen posebnim propisom ministra.

Sektor, u oblasti prevencije, postupa na osnovu pritužbi i drugih podnesaka fizičkih i pravnih lica, policijskih službenika, nadležnih državnih organa i nevladinog sektora, anonimnih prijava, informacija objavljenih u sredstvima javnog informisanja, podataka dobijenih od organizacionih jedinica Ministarstva i drugih državnih organa i informacija dobijenih putem telefona i drugih sredstava komunikacije.

Takođe, sprovodi preventivne kontrole u organizacionim jedinicama Ministarstva u kojima su uočene nezakonitosti i propusti u radu, posebno na radnim mestima rizičnim za korupciju, nakon čega predlaže mere za otklanjanje uočenih nezakonitosti i pokretanje postupka utvrđivanja disciplinske i materijalne odgovornosti. U cilju smanjenja mogućnosti zloupotreba i sprečavanju koruptivnog i neetičkog postupanja zaposlenih, prati primenu zakona i podzakonskih propisa koje primenjuje Ministarstvo, inicira izmene ili donošenje novih propisa, kao i uvođenje jasnih procedura.

Preduzima operativne mere i radnje, primenjuje odgovarajuće mere i sredstva, obezbeđuje materijalne dokaze i podnosi krivične prijave na osnovu konsultacija sa tužilaštvom. Policijski službenici Sektora primenjuju test integriteta kao instrument u suzbijanju korupcije uključujući i proveru stila života. Vode se evidencije i kontrolišu prijave i promena imovnog stanja rukovodilaca strateškog i srednjeg nivoa, kao i za visokorizična radna mesta u Ministarstvu ustanovljena analizom rizika od korupcije.

Sektor učestvuje u radu međunarodnih organizacija koje kao primarni cilj imaju borbu protiv korupcije i primenjuje standarde i preporuke EU, koje regulišu ovu oblast. Sarađuje sa srodnim službama skladu sa međunarodnim ugovorima i principom uzajamnosti.

Velika pažnja posvećuje se poštovanju propisa koji regulišu tajnost podataka i zaštitu podataka o ličnosti i normi koje regulišu etičko ponašanje.

 

Sektor unurašnje kontrole u svom sastavu ima:

  1. Odeljenje za krivične istrage,
  2. Odeljenje za koordinaciju rada centara,
  3. Odeljenje za prevenciju korupcije i proveru imovnog stanja,
  4. Odeljenje za unapređenje rada Sektora i podršku.

 detaljnije...