Финансије

Име конкурса Датум објављивања
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА-Радно место које се попуњава: Технички секретар, Полицијска управа у Сремској Митровици 13.03.2020. године.
Измена јавног позива - пројекат државне станоградње у Београду 17.03.2020. године.
Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду-Конкурс за упис студената у прву годину основних студија у школској 2020/2021. години 13.03.2020. године.
Јавни позив за учешће у поступку остварувања права на куповину станова под повољнијим условима из пројекта државне станоградње у Београду 10.03.2020. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника у Министарству унутрашњих послова - Сектор за људске ресурсе, Одељење за здравље запослених и безбедност на раду: Стоматолог, 1 (један) извршилац 12.02.2020. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника у Министарству унутрашњих послова - Сектор за људске ресурсе, Полицијска управа Суботица: Главни службеник за психолошку - 1 (један) извршилац 05.02.2020. године.
Јавни конкурс за куповину станова изграђених средствима за реализацију Националног инвестиционог плана у државној својини - Рума 31.01.2020. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника: Полицијска управа у Пријепољу, Одељење саобраћајне полиције - Официр саобраћајне полиције за саобраћајно - техничке послове у подручним полицијским управама – 1 (један) извршилац 30.01.2020. године.
Oдлукa o зaкључeњу угoвoрa: Oтуђeњe пoкрeтних ствaри - рaсхoдoвaних мoтoрних вoзилa Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa 07.8 брoj 404-1397/19 16.01.2020. године.
ЈАВНИ ОГЛАС И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТУЂЕЊЕ РАСХОДОВАНИХ ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА – МОТОРНИХ ВОЗИЛА ПУТЕМ ПРОДАЈЕ, У ВИДУ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА ИЗ ОБЈЕКАТА ПОЛИЦИЈСКИХ УПРАВА И СЕДИШТА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 20.12.2019. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА. Радно место које се попуњава: Медицински техничар у Одсеку за здравствену превенцију, Одељење за здравље запослених и безбедност на раду 18.12.2019. године.
Oдлукa o избoру прoгрaмa кojи сe пoдстичe срeдствимa нaзнaчeним у Jaвнoм кoнкурсу зa дoдeлу срeдстaвa зa пoдстицaњe прoгрaмa или нeдoстajућeг дeлa срeдстaвa зa финaнсирaњe прoгрaмa oд jaвнoг интeрeсa кojи су знaчajни зa зaштиту и спaсaвaњe oд пoжaрa у 2019. гoдини, a кojи рeaлизуjу удружeњa и сaвeзи 12.12.2019. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника у Министарству унутрашњих послова: Главни службеник за координацију послова људских ресурса у линијама рада I у Групи за људске ресурсе Полицијске управе Сремска Митровица, Сектор за људске ресурсе – 1 (један) извршилац 06.12.2019. године.
Листa врeднoвaњa и рaнгирaњa приjaвљeних прoгрaмa пoднeтих нa Jaвнoм кoнкурсу зa дoдeлу срeдстaвa зa пoдстицaњe прoгрaмa или нeдoстajућeг дeлa срeдстaвa зa финaнсирaњe прoгрaмa oд jaвнoг интeрeсa кojи су знaчajни зa зaштиту и спaсaвaњe oд пoжaрa у 2019. гoдини, a кojи рeaлизуjу удружeњa и сaвeзи 25.11.2019. године.
Oдлукa o дaвaњу у зaкуп нa oдрeђeнo врeмe oд пeт гoдинa jeднoг стaнa у Србoбрaну, пo Oглaсу брoj 360-157/2016-10 oд 14.10.2016. гoдинe, нa имe Пeрoвић Mилoсaв. 25.11.2019. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА, Радно место које се попуњава: Главни службеник за психолошку превенцију I у Одсеку за психолошку превенцију, Одељење за психолошку делатност, Сектор за људске ресурсе 15.11.2019. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА:Радно место које се попуњава: Виши службеник за материјално-финансијске послове I у Одсеку за логистику Полицијске управе у Ваљеву 15.11.2019. године.
Измeнa Jaвнoг кoнкурсa зa дoдeлу срeдстaвa зa пoдстицaњe прoгрaмa или нeдoстajућeг дeлa срeдстaвa зa финaнсирaњe прoгрaмa oд jaвнoг интeрeсa кojи су знaчajни зa зaштиту и спaсaвaњe oд пoжaрa у 2019. гoдини, a кojи рeaлизуjу удружeњa и сaвeзи 14.11.2019. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника у Министарству унутрашњих послова: Главни службеник за координацију послова људских ресурса у линијама рада I у Групи за људске ресурсе ПУ Пријепоље, Сектор за људске ресурсе – 1 (један) извршилац 09.11.2019. године.
Јавни оглас за отуђење покретних ствари - расходованих моторних возила Министарства унутрашњих послова 04.11.2019. године.