Финансије

Јавне набавке старије од 01.09.2015. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА: ПЛИТКЕ ЦИПЕЛЕ, ЈН БРОЈ 158/16
Шифра набавке 158/16
Рок за достављање понуда
10.08.2016. до 10.00 часоваПОЗИВ за подношење понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА: ПОТКИВАЊЕ КОЊА ЈН број 148/16
Шифра набавке 148/16
Рок за достављање понуда
11.07.2016. до 10.00 часова

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности: обука радника ЦА ЈН број 144/16
Шифра набавке 144/16
Рок за достављање понуда
05.07.2016. до 09.00 часова