Финансије

Позив за подношење понуда за отворени поступак са закључењем оквирног споразума без поновног отварањем конкуренције за набавку добара: Производи од млека, ЈН број 39/19
Позив
Документација