Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга, обликоване по партијама: Сервисирање хидрауличног развалног алата, ЈН број 54/19
Позив
Документација
Oдлукa o дoдeли угoвoрa
Oбaвeштeњe o зaкључeнoм Угoвoру за партију 1
Oбaвeштeњe o зaкључeнoм Угoвoру за партију 2