Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за јавну набавку добара: Аутодизалице за радионице, ЈН број 15/20
Позив
Документација
Измена конкурсне документације
Oдговори на питања
Питање и одговор
Одлука о закључењу оквирног споразума