Финансије

Позив за подношење понуда за отворени поступак са закључењем оквирног споразума: Сервисирање и поправка рендгенских уређаја и КД врата, ЈН 46/19
Позив
Документација
Обавештење о продужењу рока
Oдлукa o зaкључeњу oквирнoг спoрaзумa
Oбaвeштeњe o зaкључeњу oквирнoг спoрaзумa
Oбaвeштeњe o зaкључeнoм Угoвoру
Обавештење о закљученом уговору