Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума јавне набавке добара: Нафтни деривати (гориво) за потребе Министарства унутрашњих послова, обликован по партијама, ЈН број 16/19
Позив
Документација
Invitation to submission of offers in the open procedure of public procurement (Public procurement number 16/19)
Изменa конкурсне документације
Нова конкурсна документација
Оговори на питања