Финансије

Позив за подношење понуда за отворени поступак јавне набавке радова са закључењем Оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције: Замена фасадне столарије у објектима МУП-а, ЈН 116/19
Позив
Документација
Одлука о закључењу oквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму