Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредност - Рачунарска опрема и клима уређаји, обликовано у две партије, ЈН број 3/19
Позив
Документација
Одговори на питања и измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда