Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције за јавну набавку услуга: Одржавање термотехничких система и инсталација од стране овлашћених сервисера, ЈН 67/19
Позив
Документација
Одлукa о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму