Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума јавне набавке услуга: Услуга сервисирања фотокопир апарата, ЈН-12/19
Позив
Документација