Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Потрошни материјал за ТЕТРА базне станице, ЈН-108/19
Позив
Документација
Одговор на захтев за додатним појашњењем са изменом конкурсне документације
Обавештење о продужење рока за доставу понуда