Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума јавне набавке добара: Јаја за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН-18/19
Позив
Документација