Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума јавне набавке добара: Гориво (нафтни деривати) за потребе ПУ - екстерне пумпе, обликован по партијама, ЈН број 127/19
Позив
Документација
Одговори на питања