Финансије

Финансије

Послове којима се стварају услови за рад полиције, а који се односе на финансијско-рачуноводствене и послове у вези са буџетом, набавкама, имовинским и другим материјалним пословима, управљање пројектима финансираним из фондова Европске уније, обављају надлежне организационе јединице Министарства.

Ради обезбеђења средстава за рад Министарства обављају се и планско-аналитички послови, у складу са законским и другим позитивним прописима.

Министарство унутрашњих послова је, користећи савремене технологије и развијајући нова информатичка решења из сопствених ресурса, користећи средства и помоћ из актуелних пројеката, развило техничка решења и апликације којима је обезбедило велику уштеду средстава и брз и несметан рад многих својих служби.

Веома нам је важно да јавност буде упозната са начином коришћења средстава, јер смо одлучни да спроводимо мере штедње и да расположиве ресурсе користимо на најефективнији начин.