Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума јавне набавке услуга: Одржавање водовода, канализације и хидрантске мреже у седишту МУП-а, ЈН-50/19
Позив
Документација
Одлукa о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закључењу оквирног споразума