Финансије

Позив за доставу понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за јавну набавку добара: месо свеже, маст, трајне и полутрајне прерађевине од меса, ЈН 67/20
Позив
Документација
INVITATION To submission of offers in the open procedure of public procurement (Public procurement number 67/20)
Одлукa о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму