Finansije

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobara sa zaklјučivanjem okvirnog sporazuma Konditori, JN broj 7/19
Poziv
Dokumentacija
Odgovor na pitanje 1
Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma
Оbaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu
Оbaveštenje o zaklјučenom ugovoru