Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за набавку добара – Вреће за лешеве ЈН број 13/20
Позив
Документација
Oдговори на питања
Oдговор на питање
Одлукa о закључењу оквирног споразума
Oбавештење о закљученом оквирном поступку
Обавештење о закљученом Уговору