Финансије

Позив за подношење понуда за отворени поступак јавне набавке: Месо свеже, маст, трајне и полутрајне прерађевине од меса, ЈН број 10/19
Позив
Документација
Invitation to submission of offers in the open procedure of public procurement (Public procurement number 10/19)
Одлука о закључењу оквирног споразума