Финансије

Позив за отворени поступак са закључењем оквирног споразума за јавну набавку услуга: Одржавање ПЕРСО центра, обликованог по партијама, ЈН 55/19
Позив
Документација
Одговор на питање