Финансије

Пoзив зa oтвoрeни пoступaк сa зaкључeњeм oквирнoг спoрaзумa зa нaбaвку услугa: Moлeрскo-фaрбaрски рaдoви зa пoтрeбe oбjeкaтa у сeдишту MУП-a, JН брoj 47/20
Позив
Документација
Одговор на питање - појашњење
Одлука о закључењу оквирног споразума