Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума јавне набавке добара: Конзервирани месни производи, ЈН-62/19
Позив
Документација
Одговори на питања
Oдговор на питање
Измена конкурсне документације
Oдговор на питање
Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Oдговор на питање