Сектори

Сектор унутрашње контроле

Сектор унутрашње контроле врши унутрашњу контролу рада полицијских службеника и других запослених у Министарству, а нарочито у погледу поштовања и заштите људских и мањинских права и слобода при извршавању службених задатака и примени полицијских овлашћења, односно при вршењу послова из свог делокруга.

Сектор унутрашње контроле у оквиру својих надлежности:

 • предузима мере и радње у складу са законом којим се уређује кривични поступак на откривању и сузбијању кривичних дела са елементима корупције и других облика коруптивног понашања, као и других кривичних дела полицијских службеника и других запослених у Министарству, извршених на раду или у вези са радом;
 • у циљу откривања, сузбијања, документовања и процесуирања кривичних дела која се гоне по службеној дужности, примењује одговарајуће оперативно-тактичке и техничке мере и средства, обезбеђује материјалне доказе и подноси кривичне пријаве на основу консултација са тужилаштвом;
 • поступа по сопственој иницијативи, на захтев надлежног јавног тужиоца, на основу прикупљених обавештења и других сазнања, писаних обраћања полицијских службеника и других запослених у Министарству, грађана и правних лица у случајевима који нису предвиђени одредбама којима се регулише притужбени или скраћени поступак или одредбама других закона;
 • врши превентивно контролни надзор свих организационих јединица Министарства;
 • у организационим јединицама Министарства у којима су уочене незаконитости и пропусти у раду, након извршених контрола, налаже мере за отклањање утврђених незаконитости и контролише реализацију мера одговорности;
 • сачињава препоруке за отклањање утврђених неправилности у раду и уочава примере добре праксе у поступању, као позитивнимрешењима за друге организационе јединице Министарства;
 • у циљу превенције корупције, спроводи тест интегритета, анализу ризика од корупције, води евиденцију и врши контролу пријаве и промене имовног стања;
 • врши други и трећи ниво безбедносних провера за руководиоце средњег, високог и стратешког нивоа у Министарству;
 • сарађује са сродним службама, међународним институцијама и организацијама које имају исти или сличан делокруг, а за примарни циљ имају борбу против корупције.

Сектор унутрашње контроле у свом саставу има:

 1. Одељење за оперативнe активности
 2. Одељење за координацију рада центара
 3. Одељење за превентивне активности и
 4. Одељење за безбедносне провере и оперативну подршку

детаљније...