Грађани

Привремени боравак

Захтев за одобрење привременог боравка у Републици Србији странац може поднети ради прибављања дозволе за привремени боравак, односно јединствене дозволе за привремени боравак и рад.

Странцу који поднесе захтев за одобрење привременог боравка, у зависности од избора основа по коме захтев подноси, односно ближег разлога његовог боравка у Републици Србији, ако се захтев одобри, издаће се Дозвола за привремени боравак или Дозвола за привремени боравак и рад.

Уколико имате намеру да прибавите ДОЗВОЛУ ЗА ПРИВРЕМНИ БОРАВАК И РАД (ЈЕДИНСТВЕНА ДОЗВОЛА) захтев се подноси искључиво електронским путем попуњавањем онлјан форме захтева за одобрење привременог боравка. Приликом попуњавања онлајн форме, захтев се подноси по основу запошљавања, односно због ближих разлога: запошљавање по основу уговора о раду или другог уговора којим се остварују права по основу рада, самозапошљавање, упућена лица, кретање у оквиру привредног друштва, независни професионалац и оспособљавање и усавршавање, при чему, странцу коме се одобри захтев издаће се Дозвола за привремени боравак и рад (јединствена дозвола).

 

 1. ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК И РАД (ЈЕДИНСТВЕНА ДОВОЛА)

За издавње  Дозволе за привремени боравак и рад (јединствена дозвола), захтев за одобрење привременог боравака подн оси се искључиво електронским путем, попуњавањем форме захтева на јединственом Порталу за странце welcometoserbia.gov.rs.

Захтев може поднети лично странац који је претходно регистровао свој налог као страни држављанин на Порталу за странце, односно у име странца, захтев може поднети његов послодавац који има регистрован налог на порталу еУправе (као правно лице, предузетник, установа и сл).

Поступак и начин регистрације налога за послодаваце на порталу еУправа је у надлежности Канцеларије за информационе технологије електронску управу Владе Републике Србије, те се о начину регистрације налога можете информасати на следећем линку: Регистрација послодаваца на порталу еУправа.

Документација, односно докази који се прилажу у прилогу захтева прописани су Правилником о издавању јединствене дозволе за привремени боравак и рад странца („ Сл. гласник РС“ број 6/2024 од дана 26.01.2024. године)

Уколико је за подношење захтева неопходна виза Д, захтев се подноси за време важења визе и може се поднети само по истом основу по коме је и виза Д издата.

За сваки основ боравка по коме се подноси захтев, односно ближи разлог боравка странца у Републици Србији, на јединственом порталу унапред је дефинисано коју документацију је потребно приложити.

Приликом подношења захтева по основу запошљавања, када је ближи разлог Уговор о раду, или други уговор по коме се остварују права по основу рада, неопходно је да се унесе ИД број покренутог поступка за тест тржишта рада.

Докази који се достављају у прилогу захтева, прилажу се у форми електронског документа или у форми дигитализованог документа, на тачно означено место у апликацији за документацију, где је наведено: назив документа који треба приложити, форма документа као и максимални опсег документа који је изражен у мегабајтима.

Доказивање намераване адресе боравишта, односно адресе становања се врши прилагањем уговора о закупу непокретности, односно изјаве о намераваној адреси становања која је потписана од стране станодаваца.

Приликом подношења захтева плаћају се прописане административне таксе и то искључиво како је дефинисано онлајн формом захтева на јединственом Порталу за странце welcometoserbia.gov.rs.  Да би се ваш захтев сматрао поднетим, неопходно је да се таксе уплате на један од прописаних начина како је предвиђено у апликацији: платном картицом или извршеном уплатом по основу налога који је креиран искључиво на овом порталу.

Уколико странац намерава да настави да борави и ради у Републици Србији и након рока важења издате дозволе, нови захтев се подноси најраније три месеца, а најкасније до истека рока важења издате Дозволе за привремени боравак и рад (јединствена дозвола).

Уз захтев за одобрење, односно продужење привременог боравка прилаже се важећи лични или службени пасош односно важећа национална лична карта ако, у складу са важећим прописима, странац може да улази у Републику Србију са националном личном картом државе чији је држављанин.

Лични документ који се прилаже уз захтев мора важити најмање три месеца дуже од периода на који се тражи одобрење привременог боравка.

Ако су испуњени услови за одобрење боравка и рада, подносилац захтева се преко јединственог портала у еСандуче, обавештава о датуму и времену, када да странац лично дође у службене просторије надлежног органа ради узимања његових биометријских података и израде биометријске картице Дозволе за привремени боравак и рад.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК И РАД (ЈЕДИНСТВЕНА ДОЗВОЛА)

Запошљавање по основу уговора о раду или другог уговора којим се остварују права по основу рада

 • важећи лични документ
 • фотографија страног држављанина
 • изјава станодавца да је сагласан да страни држављанин има пријављену адресу становања или уговор о закупу
 • предлог уговора о раду или другог уговора којим странац без заснивања радног односа остварује права по основу рада у складу са законом
 • извод из правилника о организацији и систематизацији послова, или уколико послодавац има мање од 10 запослених, изјава послодавца која садржи назив и опис послова, ниво и врсту квалификације, односно образовања и друге посебне услове за рад на пословима за радно место
 • диплома, уверење, односно друга јавна исправа о стеченом одговарајућем нивоу и врсти квалификације
 • извод о регистрацији послодавца у Републици Србији

 

По службеној дужности, прибавља се и уверење да послодавац у року од 90 дана пре подношења захтева за јединствену дозволу за запошљавање није отпуштао запослене услед технолошких, економских или организационих промена на радним местима за које се тражи јединствена дозвола за запошљавање, у складу са прописима о раду.

Послодавац који закључује уговор, дужан је да покрене поступак за спровођење теста тржишта рада, а ИД број покренутог поступка за тест тржишта рада потребно је да се унесе приликом попуњавања онлјан форме захтева за одобрење привременог боравка по овом основу.

Самозапошљавање – Уписан у решење о регистрацији

 • важећи лични документ
 • фотографија страног држављанина
 • изјава станодавца да је сагласан да страни држављанин има пријављену адресу становања или уговор о закупу
 • извод о регистрацији привредног субјекта где је странац уписан као оснивач или власник у Републици Србији
 • исправа, односно потврда којом странац доказује да има одговарајуће квалификације за обављање конкретне делатности

Упућена лица – Уговор о пословно-техничкој сарадњи

 • важећи лични документ
 • фотографија страног држављанина
 • изјава станодавца да је сагласан да страни држављанин има пријављену адресу становања или уговор о закупу
 • акт послодавца и страног послодавца о упућивању странца у Републику Србију
 • акт страног послодавца или уверење о запослењу и иностранству
 • уговор о пословно-техничкој сарадњи закључен између послодавца и страног послодавца
 • изјава послодавца и страног послодавца да ће странац по истеку упућивања бити враћен на рад код страног послодавца
 • извод о регистрацији послодавца у Републици Србији

Кретање у оквиру привредног друштва

 • важећи лични документ
 • фотографија страног држављанина
 • изјава станодавца да је сагласан да страни држављанин има пријављену адресу становања или уговор о закупу
 • акт послодавца и страног послодавца о упућивању у Републику Србији
 • акт страног послодавца или уверење о запошљавању, односно радном ангажовању странца на пословима руководиоца, специјалисте или приправника
 • изјава послодавца и страног послодавца да ће странац по истеку упућивања бити враћен на рад код страног послодавца
 • извод о регистрацији послодавца у Републици Србији као доказ да је послодавац регистрован у Републици Србији зависно друштво привредног друштва регистрованог у иностранству, односно као доказ о повезаности послодавца и страног послодавца из кога се странац упућује

Независни професионалац

 • важећи лични документ
 • фотографија страног држављанина
 • изјава станодавца да је сагласан да страни држављанин има пријављену адресу становања
 • акт о регистрацији независног професионалца у иностранству
 • уговор о пружању уговорених услуга са послодавцем или крајњим корисником услуга који обавезно садржи рок за обављање посла
 • диплома, односно уверење о стручним квалификацијама
 • исправа, односно потврда о радном искуству у струци у трајању од најмање три године
 • извод о регистрацији послодавца у Републици Србији

 

Оспособљавање и усавршавање

 • важећи лични документ
 • фотографија страног држављанина
 • изјава станодавца да је сагласан да страни држављанин има пријављену адресу становања
 • уговор са послодавцем или други акт о обављању обуке или приправничког стажа, стручне праксе, радне праксе, стручног оспособљавања, односно усавршавања, који садржи место и рок трајања
 • диплома, уверење, односно друга јавна исправа о стеченом одговарајућем нивоу и врсти квалификације
 • извод о регистрацији послодавца у Републици Србији

 

 

 1. Дозвола за привремени боравак

Захтев за одобрење привременог боравка подноси се у Полицијској управи за град Београд, Управи за странце и подручним полицијским управама, организационим јединицама које су надлежне за боравак и кретање страних држављана на територији Републике Србије, у зависности од адресе боравишта или становања страног држављанина, или електронским путем на јединственом Порталу за странце welcometoserbia.gov.rs.

Уколико странцу за подношење захтева за одобрење привременог боравка није потребна виза Д, захтев се може поднети и из иностранства. За захтев који се подноси електронским путем из иностранства, доказивање адресе боравишта се врши прилагањем уговора о закупу непокретности, односно изјаве о намераваној адреси становања која је потписана од стране станодаваца (није потребно да се посебно оверава).

Ако се захтев за одобрење или продужење привременог боравка подноси лично, у прилогу захтева доставља се комплетна документација, односно сви прописани докази.

Ако се захтев подноси електронским путем на Порталу за странце, докази се прилажу у форми електронског документа у оригиналу или у форми дигитализованог документа.

Уплатнице за административне таксе могу се креирати на порталу еУправа само за подношење захтева за продужење привременог боравка у Полицијској управи за град Београд, Управи за странце и подручним полицијским управама, организационим јединицама које су надлежне за боравак и кретање страних држављана на територији Републике Србије, тако што након уноса имена и презимена, евиденцијског броја и адресе боравишта или становања, у првом падајућем менију изаберете опцију СТРАНЦИ, а након тога административну таксу прописану за захтев који подносите.

Захтев за продужење привременог боравка подноси се најраније три месеца, а најкасније до истека одобреног привременог боравка

Уз захтев за одобрење, односно продужење привременог боравка прилаже се важећи лични или службени пасош односно важећа национална лична карта ако у складу са важећим прописима, странац може да улази у Републику Србију са националном личном картом државе чији је држављанин. Лични документ који се прилаже уз захтев мора важити најмање три месеца дуже од периода на који се тражи одобрење привременог боравка.

Странац је дужан да у Републици Србији борави у складу са сврхом за коју је привремени боравак одобрен.

Ако су испуњени услови за одобрење боравка и рада, подносилац захтева се преко јединственог портала у еСандуче, обавештава о датуму и времену, када да странац лично дође у службене просторије надлежног органа ради узимања његових биометријских података и израде биометријске картице Дозволе за привремени боравак. Дозвола за привремени боравак садржи напомену где је евидентирано да ли странац, у складу са законом има право на рад у Републици Србији, без издавања посебне радне дозволе, односно јединствене дозволе.

Ближи услови за одобрење привременог боравка прописани су Правилником о одобравању привременог боравка.


ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОДОБРЕЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ БОРАВКА

Важно: Ако се захтев подноси електронским путем на јединственом порталу за странце попуњава се онлајн форма захтева и административне таксе се плаћају искључиво на начин како је то дефинисано на јединственом порталу.

 

1. По основу запошљавања:

Запошљавање – волонтер

 • изјава станодавца да је сагласан да страни држављанин има пријављену адресу становања
 • извод о регистрацији организатора волонтирања у Републици Србији
 • уговор о волонтирању
 • акт државног органа о упису организатора волонтирања у прописану евиденцију организатора волонтирања, односно потврда о подацима из евиденције организатора волонтирања, који нису старији од шест месеци
 • програм волонтирањa, а ако је организатор волонтирања привредно друштво или јавно предузеће и сагласност надлежног органа на тај програм

Запошљавање – акредитовани страни новинар

 • изјава станодавца да је сагласан да страни држављанин има пријављену адресу становања
 • акредитација министарства надлежног за послове информисања у Републици Србији

Запошљавање - експерт на реализацији пројекта у сарадњи са државним органима Републике Србије

 • изјава станодавца да је сагласан да страни држављанин има пријављену адресу становања
 • допис надлежног државног органа, јединице локалне самоуправе или друге организације или удружења о потреби ангажовања страног држављанина, његовој функцији и временском периоду трајања ангажовања

 Запошљавање – реализација аудиовизуелног дела

 • изјава станодавца да је сагласан да страни држављанин има пријављену адресу становања
 • уговор о пословној сарадњи закључен између домаћег и страног привредног субјекта
 • потврда издата од стране привредног субјекта из Републике Србије
 • потврда о ангажовању странца, издата од стране страног привредног субјекта, са временским периодом ангажовања
 • извод о регистрацији домаћег привредног субјекта у Републици Србији

2. По основу школовања:

Школовање

 • изјава станодавца да је сагласан да страни држављанин има пријављену адресу становања
 • доказ о средствима за издржавање током планираног боравка 
 • доказ о здравственом осигурању током планираног боравка
 • потврда о упису у основну или средњу школу верификовану од стране министарства надлежног за послове просвете
 • потврда да је образовна установа верификована у Републици Србији
 • сагласност родитеља, старатеља, односно законског заступника да ће одрасла особа која живи у Републици Србији бити одговорна за странцаа малолетног странца
 • гаранција одрасле особе која живи у Републици Србији да ће бити одговорна за странца за време боравка у Републици Србији, нарочито у погледу обезбеђења смештаја, здравствене неге и средстава за издржавањеколико је одрасла особа која даје гаранцију за малолетника страни држављанин, привремени боравак малолетнику се одобрава на период на који је одобрен привремени боравак даваоцу гаранције)-за малолетног странца

Студирање

 • изјава станодавца да је сагласан да страни држављанин има пријављену адресу становања
 • доказ о средствима за издржавање током планираног боравка 
 • доказ о здравственом осигурању током планираног боравка
 • потврда о упису у високошколску образовну установу акредитовану од стране Министарства просвете, са наведеним трајањем студијског програма, а за продужење уверење о похађању студијског програма, са назначеном годином уписа и трајањем студија

Учење српског језика ради наставка школовања или студирања у Републици Србији

 • изјава станодавца да је сагласан да страни држављанин има пријављену адресу становања
 • доказ о средствима за издржавање током планираног боравка 
 • доказ о здравственом осигурању током планираног боравка
 • потврда о похађању курса српског језика са наведеним почетком курса и периодом трајања
 • извод о регистрацији правног лица или предузетника у Републици Србији код којег странац похађа часове српског језика
 • доказ о намери школовања у Републици Србији (доказ о покренутом поступку признавања стране школске исправе, доказ о уплати прописане рате школарине, допис образовне установе и сл.)

Учествовање у програмима међународне размене ученика

 • изјава станодавца да је сагласан да страни држављанин има пријављену адресу становања
 • доказ о средствима за издржавање током планираног боравка 
 • доказ о здравственом осигурању током планираног боравка
 • потврду о учествовању у међународном програму размене ученика, издату од стране верификоване основне или средње школе, са наведеним временским трајањем програма
 • сагласност родитеља, старатеља, односно законског заступника да ће одрасла особа која живи у Републици Србији бити одговорна за странцаа малолетног странца
 • гаранција одрасле особе која живи у Републици Србији да ће бити одговорна за странца за време боравка у Републици Србији, нарочито у погледу обезбеђења смештаја, здравствене неге и средстава за издржавањеа малолетног странца

Учествовање у програмима међународне размене студената

 • изјава станодавца да је сагласан да страни држављанин има пријављену адресу становања
 • доказ о средствима за издржавање током планираног боравка 
 • доказ о здравственом осигурању током планираног боравка
 • потврду о учествовању у међународном програму размене студената, издату од стране надлежне институције, са наведеним временским трајањем програма

Научноистраживачки рад

 • изјава станодавца да је сагласан да страни држављанин има пријављену адресу становања
 • доказ о средствима за издржавање током планираног боравка 
 • доказ о здравственом осигурању током планираног боравка
 • извод о регистрацији акредитоване научноистраживачке организације у Републици Србији код које странац обавља научноистраживачки рад
 • уговор закључен са научноистраживачком организацијом о обављању научноистраживачког рада и спровођења истраживачких активности
 • уверење установе, односно правног лица код којег странац обавља научноистраживачки рад, са датумом почетка и периодом трајања истраживачког рада

Друге научно-образовне активности ® реализовање научних активности

 • изјава станодавца да је сагласан да страни држављанин има пријављену адресу становања
 • доказ о средствима за издржавање током планираног боравка 
 • доказ о здравственом осигурању током планираног боравка
 • закључен уговор о обављању научне активности, односно уверење, у коме је наведен датум почетка и период трајања наведених научних активности
 • извод о регистрацији правног лица или установе у Републици Србији где странац обавља научну активност

 Друге научно-образовне активности ® неформално образовање-похађање обуке или курса за стицање новог занимања или професије (нпр. обука за пилоте, академија за обуке из области ИТ и сл.)

 • изјава станодавца да је сагласан да страни држављанин има пријављену адресу становања
 • доказ о средствима за издржавање током планираног боравка 
 • доказ о здравственом осигурању током планираног боравка
 • закључен уговор о спровођењу обуке ради образовања и стицања новог занимања и професије, у коме је наведен датум почетка и период трајања наведених образовних активности
 • извод о регистрацији привредног субјекта које организује програме неформалног образовања
 • сагласност родитеља, старатеља, односно законског заступника да ће одрасла особа која живи у Републици Србији бити одговорна за странцаа малолетног странца
 • гаранција одрасле особе која живи у Републици Србији да ће бити одговорна за странца за време боравка у Републици Србији, нарочито у погледу обезбеђења смештаја, здравствене неге и средстава за издржавањеколико је одрасла особа која даје гаранцију за малолетника страни држављанин, привремени боравак малолетнику се одобрава на период на који је одобрен привремени боравак даваоцу гаранције)-за малолетног странца

 Друге научно-образовне активности ® спортско усавршавање млађих категорија спортиста

 • уредно попуњен захтев за одобрење/продужење привременог боравка
 • важећи лични документ
 • две фотографије (35x45мм, у боји, анфас)
 • доказ о уплати прописане административне таксе
 • доказ о средствима за издржавање током планираног боравка 
 • доказ о здравственом осигурању током планираног боравка
 • закључен уговор о спортском усавршавању и похађању спортске школе, у коме је наведен датум почетка и период трајања наведених активности
 • извод о регистрацији привредног субјекта пружаоца услуге који спроводи програм спортског усавршавања за млађе спортске категорије, у складу са законом којим се уређује област спорта
 • сагласност родитеља, старатеља, односно законског заступника да ће одрасла особа која живи у Републици Србији бити одговорна за странцаа малолетног странца
 • гаранција одрасле особе која живи у Републици Србији да ће бити одговорна за странца за време боравка у Републици Србији, нарочито у погледу обезбеђења смештаја, здравствене неге и средстава за издржавањеколико је одрасла особа која даје гаранцију за малолетника страни држављанин, привремени боравак малолетнику се одобрава на период на који је одобрен привремени боравак даваоцу гаранције)-за малолетног странца

 

3. По основу спајања породице:

Спајање породице – брак са држављанином Републике Србије

 • извод из матичне књиге венчаних издат од стране надлежних органа Републике Србије

Спајање породице – брак са странцем коме је издата јединствена дозвола или одобрен привремени боравак по основу запошљавања

Спајање породице – брак са странцем на сталном настањењу или привременом боравку који није по основу запошљавања

 • документ о постојању брачне заједнице са странцем, у складу са националним законодавством земље где је брачна заједница успостављена
 • доказ о средствима за издржавање током планираног боравка
 • доказ о здравственом осигурању током планираног боравка

 

Спајање породице – ванбрачна заједница са држављанином Републике Србије, са странцем коме је издата јединствена дозвола или одобрен привремени боравак по основу запошљавања

 • изјава станодавца да је сагласан да страни држављанин има пријављену адресу становања
 • доказ о слободном брачном стању држављанина Србије
 • доказ о слободном брачном стању подносиоца захтева
 • други докази о постојању ванбрачне заједнице (изјаве ванбрачних партнера и оверене изјаве два сведока о трајнијој заједници живота, докази о заједничкој адреси становања, односно извод из регистра ванбрачних заједница-уколико се исти води у земљи где је постојала ванбрачна заједница)

Спајање породице – ванбрачна заједница са странцем на сталном настањењу или привременом боравку који није по основу запошљавања

 • доказ о слободном брачном стању за оба партнера
 • други докази о постојању ванбрачне заједнице (изјаве ванбрачних партнера и оверене изјаве два сведока о трајнијој заједници живота, докази о заједничкој адреси становања, односно извод из регистра ванбрачних заједница)
 • доказ о средствима за издржавање током планираног боравка
 • доказ о здравственом осигурању током планираног боравка

Спајање породице – сродство са држављанином Републике Србије

Спајање породице – сродство са странцем коме је издата јединствена дозвола или одобрен привремени боравак по основу запошљавања

Законски заступници (родитељи, старатељи) деце која су рођена у Републици Србији и који имају одобрен привремени боравак, дужни су у року од 90 дана од дана рођења детата да поднесу захтев за одобрење привременог боравка за дете.

Спајање породице – сродство са странцем на сталном настањењу или привременом боравку који није по основу запошљавања

 • доказ о средствима за издржавање током планираног боравка
 • доказ о здравственом осигурању током планираног боравка

Законски заступници (родитељи, старатељи) деце која су рођена у Републици Србији и који имају одобрен привремени боравак, дужни су у року од 90 дана од дана рођења детата да поднесу захтев за одобрење привременог боравка за дете.

Спајање породице – са странцем коме је одобрен азил у Републици Србији

 • уредно попуњен захтев за одобрење/продужење привременог боравка
 • важећи лични документ
 • две фотографије (35x45мм, у боји, анфас)
 • доказ о уплати прописане административне таксе
 • изјава станодавца да је сагласан да страни држављанин има пријављену адресу становања
 • копија решења о одобреном азилу у Републици Србији
 • копија личне карте за члана уже породице по основу ког подноси захтев за привремени боравак
 • докази о сродству којима се располаже
 • доказ о средствима за издржавање током планираног
 • доказ о здравственом осигурању током планираног боравка

4. Остало:

Самостални привремени боравак

 • уредно попуњен захтев за одобрење/продужење привременог боравка
 • важећи лични документ
 • две фотографије (35x45мм, у боји, анфас)
 • доказ о уплати прописане административне таксе
 • изјава станодавца да је сагласан да страни држављанин има пријављену адресу становања
 • доказ о средствима за издржавање током планираног боравка 
 • доказ о здравственом осигурању током планираног боравка
 • доказ у складу са основом по коме је претходне четири године имао одобрен привремени боравак по основу спајања породице (нпр. извод из матичне књиге венчаних издат од стране надлежних органа Републике Србије или документ о постојању брачне заједнице са странцем, у складу са националним законодавством земље где је брачна заједница успостављена или други докази о постојању ванбрачне заједнице или изјаве ванбрачних партнера и оверене изјаве два сведока о трајнијој заједници живота, докази о заједничкој адреси становања, односно извод из регистра ванбрачних заједница-уколико се исти води у земљи где је постојала ванбрачна заједница или извод из матичне књиге рођених за дете или копија решења о одобреном азилу у Републици Србији и личне карте за члана уже породице по основу ког подноси захтев за привремени боравак и докази о сродству којима се располаже)

Алтернативно се доставља и неки од следећих доказа:

 • извод из матичне књиге умрлих-ако је члан уже породице са којим је током претходне три године остваривано право на привремени боравак преминуо
 • доказ да је против члана уже породице покренут кривични поступак због извршења кривичног дела „насиље у породици”, односно да је члан уже породице правноснажно осуђен за то кривично дело или документ надлежног Центра за социјални рад, којим се потврђује да су током важења привременог боравка по основу спајања породице, у оквиру њихове надлежности, предузимане мере ради заштите странца од насиља у породици, односно документ сигурне куће којим се потврђује да је током важења привременог боравка по основу спајања породице подносилац захтева смештен у њиховим просторијама ради пружања заштите од члана уже породице који је у више наврата пријављиван полицији, тужилаштву или другим државним органима због постојања основане сумње да је учинио кривично дело насиље у породици-ако је странац коме је одобрен привремени боравак у временском периоду краћем од четири године жртва породичног насиља или других тешких околности

Обављање верске службе

 • уредно попуњен захтев за одобрење/продужење привременог боравка
 • важећи лични документ
 • две фотографије (35x45мм, у боји, анфас)
 • доказ о уплати прописане административне таксе
 • изјава станодавца да је сагласан да страни држављанин има пријављену адресу становања
 • доказ о средствима за издржавање током планираног боравка 
 • доказ о здравственом осигурању током планираног боравка
 • извод о регистрацији цркве или верске заједнице у Републици Србији
 • уговор о раду или допис регистроване цркве или верске заједнице у Републици Србији, у коме се наводи да је странац ангажован као свештеник или верски службеник

Лечење

 • уредно попуњен захтев за одобрење/продужење привременог боравка
 • важећи лични документ
 • две фотографије (35x45мм, у боји, анфас)
 • доказ о уплати прописане административне таксе
 • изјава станодавца да је сагласан да страни држављанин има пријављену адресу становања
 • доказ о средствима за издржавање током планираног боравка 
 • доказ о здравственом осигурању током планираног боравка
 • решење о регистрацији здравствене установе у Републици Србији
 • допис здравствене установе у коме се наводи место лечења и потреба континуираног лечења, са навођењем временског периода лечења

Нега

 • уредно попуњен захтев за одобрење/продужење привременог боравка
 • важећи лични документ
 • две фотографије (35x45мм, у боји, анфас)
 • доказ о уплати прописане административне таксе
 • изјава станодавца да је сагласан да страни држављанин има пријављену адресу становања
 • доказ о средствима за издржавање током планираног боравка 
 • доказ о здравственом осигурању током планираног боравка
 • допис установе социјалне заштите
 • решење о регистрацији установе социјалне заштите у Републици Србији
 • лиценца за рад издата од стране органа надлежног за послове социјалне заштите

Власништво над непокретности

 • уредно попуњен захтев за одобрење/продужење привременог боравка
 • важећи лични документ
 • две фотографије (35x45мм, у боји, анфас)
 • доказ о уплати прописане административне таксе
 • доказ о средствима за издржавање током планираног боравка 
 • доказ о здравственом осигурању током планираног боравка
 • извод из листа непокретности, изузетно доказом се може сматрати и други документ којим се доказује власништво (оверен купопродајни уговор, уговор о поклону, оставинско решење, решење о порезу на имовину, судска пресуда, документ о доживотном праву становања и сл.)

 

5. Категорије странаца којима привремени боравак може да се одобри независно од основа за одобрење привременог боравка:

„Startup“

Странци који су у Републици Србији основали привредно друштво чија је иновациона делатност потврђена од стране регистрованог научно-технолошког парка, чији је један од оснивача Република Србија, аутономна покрајина, град Београд или јединица локалне самоуправе;

Први привремени боравак се одобрава на једну годину, а приликом подношења захтева за продужење привременог боравка прилаже се и један од следећих докумената:

 • доказ да је у периоду важења претходно одобреног привременог боравка са једним или више држављана Републике Србије заснован радни однос на период који је дужи од периода на који се тражи продужење привременог боравка или
 • доказ да је у периоду важења претходно важећег привременог боравка привредно друштво које је основано за иновациону делатност остварило пословни приход у минималном износу од 1.000.000,00 дин или
 • документ издат од стране научно-технолошког парка, којим се потврђује да се привредно друштво и даље активно бави иновационом делатношћу

Инвеститор

Странци који врше улагање у већ регистровано привредно друштво у Републици Србији, односно у делатност тог друштва улагањем у основна материјална и нематеријална средства;

Први привремени боравак се одобрава на шест месеци а приликом подношења захтева за продужење привременог боравка прилаже се и:

 • доказ о уплати новчаног улога у основни капитал већ регистрованог привредног друштва у износу од минимум 5.000,00 евра односно у еквивалентној вредности у динарима или другој страној валути

Таленат

Странци који поседују решење о професионалном признавању високошколске исправе издато од стране надлежног органа Републике Србије;

Први привремени боравак се одобрава на једну годину а приликом подношења захтева за продужење привременог боравка прилаже се и један од следећих докумената:

 • уговор о раду, уговор о делу или други уговор којим се доказује радно ангажовање страног држављанина у Републици Србији у складу са прописима о раду
 • извод о регистрацији правног лица у Републици Србији у периоду важења претходно важећег привременог боравка, чији је страни држављанин један од оснивача

Српско порекло

Српским пореклом подносиоца захтева сматра се крвно или адоптивно сродство са претком у правој линији који је држављанин Републике Србије или држављанин држава претходница Републике Србије, односно држава чији је Република Србија правни следбеник, односно који се изјашњава или се изјашњавао као Србин;

 • уредно попуњен захтев за одобрење/продужење привременог боравка
 • важећи лични документ
 • две фотографије (35x45мм, у боји, анфас)
 • доказ о уплати прописане административне таксе
 • изјава станодавца да је сагласан да страни држављанин има пријављену адресу становања
 • домаћа јавна исправа или страна јавна исправа која у складу са законом има доказну снагу домаће јавне исправе, којом се може утврдити српско порекло подносиоца захтева
 • крштеница Српске православне цркве коју је издала епархија или парохија цркве из које се може утврдити српско порекло подносиоца захтева, односно његовог претка

 

Први привремени боравак се одобрава на једну годину а приликом подношења захтева за продужење привременог боравка прилаже се и један од следећих докумената:

 • уговор о раду, уговор о делу или други уговор којим се доказује радно ангажовање страног држављанина у Републици Србији у складу са прописима о раду
 • извод о регистрацији правног лица у Републици Србији у периоду важења претходно важећег привременог боравка, чији је страни држављанин један од оснивача
 • уверење о стицању непокретности на територији Републике Србије
 • потврду о примањима у иностранству
 • уверење о коришћењу права на пензију остварену у иностранству

 


ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Доказом да странац има обезбеђена средства за издржавање сматра се:

 • потврда о висини зараде (обрачун зараде и слично);
 • уговор о раду или други уговор у складу са прописима о раду;
 • доказ о исплатама из пензијског осигурања;
 • доказ о упису у Регистар пољопривредних газдинстава;
 • потврда или извод о поседовању средстава на рачуну банке, у висини минималне зараде која је прописана у Републици Србији за годину у којој се подноси захтев;
 • писана гаранција правног лица регистрованог у Републици Србији или оверена гаранција физичког лица да ће сносити трошкове издржавања странца током трајања боравка, са неком од горе наведених доказа да давалац гаранције поседује средства.

Доказом да је странац здравствено осигуран сматра се:

 • европска картица здравственог осигурања, односно друга исправа којом доказују да су осигурани у својој држави, у складу са прописима Републике Србије о здравственом осигурању, за стране држављане са чијим државама Република Србија има закључен међународни споразум о социјалном осигурању сматра се.
 • полиса здравственог осигурања странца;
 • доказ о стипендирању;
 • доказ о поседовању новчаних средстава којима се могу покрити трошкови пружања хитне медицинске помоћи, односно лечења хроничних болести;
 • писана гаранција правног лица рагистрованог у Републици Србији или оверена гаранција физичког лица да ће покрити трошкове пружања хитне медицинске помоћи, односно лечења хроничних болести, са доказом да давалац гаранције поседује средства;
 • важећа картица здравственог осигурања Републике Србије.

Докази који нису издати од стране надлежних органа Републике Србије достављају се са преводом овлашћеног судског преводиоца.

Изјаве које странац даје, а служе као доказ о испуњености одговарајућих законских услова за одобрење привременог боравка или сталног настањења оверавају се код јавног бележника.