Građani

Prijava boravišta stranca

Prijava boravišta stranca vrši se u dežurnoj službi policijske stanice na čijoj teritoriji je adresa objekta u kome je stranac smešten ili u područnoj policijskoj upravi, organizacionoj jedinici koja obavlja poslove u vezi sa kretanjem i boravkom stranaca.

Prijavu boravišta stranca vrše:
  1.
pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja pružaju usluge smeštaja uz nadoknadu, odnosno njihovi pravni zastupnici, u roku od 24 časa od časa pružanja usluge smeštaja strancu
  2. pravna lica, preduzetnici i fizička lica kod kojih je stranac došao u posetu, odnosno njihovi pravni zastupnici ili lice koje oni ovlaste u roku od 24 časa od dolaska stranca u posetu.

Bliži uslovi za odobrenje privremenog boravka propisani su Pravilnikom o izgledu obrasca prijave boravišta i načinu prijavljivanja boravišta stranca, adrese stanovanja, promene adrese stanovanja, prijave i odjave prebivališta stranca, ("Službeni glasnik RS", broj 84 od 2. novembra 2018).

Lice koje vrši prijavu boravišta stranca popunjava obrazac prijave boravišta stranca (Obrazac 1), u dva primerka.

Lice koje vrši prijavu boravišta stranca policijskom službeniku na uvid dostavlja:

  1. stranu putnu ispravu ili drugu ispravu koju stranac poseduje i
  2. druge isprave u zavisnosti od toga ko vrši prijavu boravišta:

a)    za pravno lice ili preduzetnika:

  • dokaz o vlasništvu nepokretnosti u kojoj stranac boravi,
  • izvod iz APR
  • adresa na kojoj stranac boravi;

b)    za fizičko lice ako stranac boravi na njegovoj adresi prebivališta:

  • lična karta lica kod koga je stranac došao u posetu;

c)    za fizičko lice ako stranac boravi na adresi koja je različita od adrese prebivališta lica koje vrši prijavu boravišta stranca:

  • lična karta lica kod koga stranac dolazi u posetu,
  • dokaz o pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti u kojoj stranac boravi (ugovor o kupovini stana odnosno kuće, zakupu stana i sl.);

Stranac koji ne koristi usluge smeštaja ili ne odseda na privatnoj adresi kod fizičkog ili pravnog lica sam vrši prijavu svog boravišta uz dostavljanje na uvid sledeće dokumentacije:

  • stranu putnu ispravu ili drugu ispravu koju stranac poseduje
  • dokaz o pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti u kojoj boravi (ugovor o kupovini stana odnosno kuće, zakupu stana i sl.) ili drugi dokaz o boravku na određenom mestu.


Promena adrese stanovanja

Adresa stanovanja je prijavljena adresa na kojoj stranac namerava da boravi tokom odobrenog privremenog boravka u Republici Srbiji a njena prijava se vrši prilikom podnošenja zahteva za odobrenje privremenog boravka uz pismenu saglasnost vlasnika stana ili lica koje on ovlasti.

Promena adrese stanovanja stranca vrši se kod nadležnog organa na čijoj teritoriji je nova adresa stanovanja stranca prijavom promene adrese stanovanja (Obrazac 2).

NAPOMINjEMO da stranac ne menja adresu stanovanja ukoliko je boravište prijavljeno na drugoj adresi iz ličnih, poslovnih ili drugih razloga, a to boravište ne traje duže od 15 dana.

 

Promena prebivališta stranca

Prebivalište je mesto u kome se stalno nastanjeni stranac nastanio sa namerom da u njemu stalno živi i smatra se prijavljenim danom odobrenja stalnog nastanjenja.

Prijava promene adrese prebivališta vrši se na obrascu promene adrese prebivališta (Obrazac 3) kod nadležnog organa na čijoj teritoriji je nova adresa prebivališta stranca, uz overenu pismenu saglasnost vlasnika stana ili lica koje on ovlasti.

Stranac na stalnom nastanjenju je dužan da u roku od osam dana od dana promene prebivališta o tome obavesti nadležni organ.