Građani

Prenošenje oružja preko državne granice

U skladu sa članom 34. Zakona o oružju i municiji, oružje i municija koji se mogu nabavljati i registrovati u skladu sa ovim zakonom, mogu se, prilikom uvoza i izvoza, prenositi preko državne granice, u skladu sa propisima o izvozu i uvozu oružja i municije, spoljnotrgovinskom prometu, transportu opasnog tereta i uz prijavu organu nadležnom za sprovođenje granične kontrole.

Lice koje prelazi državnu granicu dužno je da policijskom službeniku prijavi da preko državne granice Republike Srbije prenosi oružje i municiju.