Građani

Kako da postupim kada stanodavac neće da mi da potrebna dokumenta na osnovu kojih bi izvršio prijavu nove adrese?

U skladu sa članom 22. Zakona o prebivalištu i boravištu građana (“Sl. glasnik RS”, br. 87/11), stanodavci su dužni da u postupku prijavljivanja prebivališta, odnosno boravišta učine dostupnim svu neophodnu dokumentaciju za prijavljivanje prebivališta, odnosno boravišta.

S obzirom na to da se može dogoditi da stanodavac ne učini dostupnim dokumentaciju za prijavu prebivališta odnosno boravišta, potrebno je zahtev podneti nadležnom organu, koji će u zavisnosti od podnetih priloga odlučiti u postupku prijave prebivališta odnosno boravišta.

Ukoliko vam u postupku prijavljivanja prebivališta, odnosno boravišta, stanodavac ne učini dostupnim svu neophodnu dokumentaciju za prijavu prebivališta, odnosno boravišta, isti će se kazniti za prekršaj u skladu sa članom 27. stav 1. tačka 7.  Zakona o prebivalištu i boravištu.