Građani

Šta znači kada mi službenik MUP kaže da mi je adresa pasivizirana i kako to da rešim?

U skladu sa članom 6. Zakona o prebivalištu i boravištu građana (“Sl. glasnik RS”, br. 87/11), prilikom prijavljivanja i odjavljivanja prebivališta i boravišta, kao i prijave privremenog boravka u inostranstvu i povratka iz inostranstva, dužni ste da date istinite podatke.

Kada u skladu sa članom 18. Zakona o prebivalištu i boravištu građana, nadležna organizaciona jedinica Ministarstva, na zahtev suda, organa državne uprave, drugog organa ili organizacije, kao i drugog pravnog ili fizičkog lica, koje ima opravdan pravni interes, vršeći proveru činjenice stalnog stanovanja, odnosno privremenog boravka na adresi na kojoj ste prijavili prebivalište, odnosno boravište, utvrdi da ne stanujete na predmetnoj adresi, doneće rešenje kojim će vam pasivizirati adresu prebivališta, odnosno boravišta, odnosno označiće u svojoj evidenciji da ne stanujete na adresi prijavljenog prebivališta ili boravišta.

Nakon što vam nadležni organ pasivizira adresu prebivališta, odnosno boravišta, dužni ste da, ako živite na teritoriji Republike Srbije prijavite prebivalište na adresi na kojoj stanujete u roku od osam dana od dana prijema rešenja o pasivizaciji.