Грађани

Биометријска путна исправа малолетном особама или особама под старатељством

За издавање биометријског пасоша малолетном или пословно неспособном лицу потребно је да захтев за издавање путне исправе поднесе један од родитеља, уз писану сагласност другог родитеља, односно други законски заступник или старатељ. Формулар за сагласност родитеља оверава се у општини (или суду).

Уколико се један од родитеља или старатеља налази у иностранству, потребно је да сагласност за издавање пасоша детету овери у најближем дипломатско – конзуларном представништву Републике Србије или, ако је реч о страном држављанину, код надлежног иностраног органа земље у којој борави.

Изузетно, путна исправа ће се издати и без сагласности другог родитеља, у следећим случајевима:

  1. ако се један од родитеља води као нестало лице;
  2. ако је један од родитеља непознатог пребивалишта или боравишта;
  3. ако је један од родитеља умрло лице;
  4. ако је једном од родитеља:
  • одлуком суда додељено старатељство над малолетним лицем;
  • одлуком суда дозвољено издавање путне исправе, осим у случају да истом одлуком суда издавање путне исправе и путовање малолетног лица у иностранство, није условљено сагласношћу оба родитеља.  

   5.  у другим случајевима правне и физичке спречености једног од родитеља да врши родитељско право.

Уколико су родитељи малолетног лица разведени, захтев за издавање пасоша подноси родитељ коме је дете пресудом о разводу брака поверено на самостално вршење родитељског права, уз прилагање правноснажне пресуде о разводу брака.

Ако је пресудом о разводу брака одлучено да родитељи заједнички врше родитељско право, у случају да је један од родитеља, који заједнички врше родитељско право, спречен да лично присуствује подношењу захтева за издавање пасоша детету, захтев подноси један од родитеља, уз писану и оверену сагласност другог родитеља.

Остали прилози су исти као у случају када родитељи нису разведени.