Грађани

Када је потребно пријавити ''одлазак у иностранство'' и да ли је потребно пријавити ''повратак из иностранства'' и који је поступак?

Сходно одредби члана 19. Закона о пребивалишту и боравишту грађана (“Сл. гласник РС”, бр. 87/11), грађани који одлазе у иностранство са намером да непрекидно бораве у иностранству дуже од 90 дана дужни су да пре одласка надлежном органу пријаве привремени боравак у иностранству, као и да пријаве повратак у земљу у року од осам дана од дана повратка у место пребивалишта.

Грађани су дужни да пријаве привремени боравак у иностранству, као и повратак у земљу и за малолетна лица уколико она путују са њима.

Подносиоцу пријаве привременог боравка у иностранству и повратка из иностранства издаје се одговарајућа потврда.

Уз пријаву привременог боравка у иностранству и повратка из иностранства, подносилац пријаве на увид ставља важећу личну карту и путну исправу, и прилаже доказ о уплаћеној накнади на име републичке административне таксе.