Грађани

На који начин је регулисано управљање возилом регистрованим у иностранству од стране наших држављана на путевима у Републици Србији?

Одредбом члана 273. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (Службени гласник РС 41/09, 53/10, 101/11) прописано је да возилом регистрованим у иностранству на путевима у Републици Србији, не могу управљати лица која имају стално пребивалиште у Републици Србији, осим изузетно уколико имају одобрено привремено боравиште у иностранству до шест месеци, као и њихови чланови уже породице.

Закон о пребивалишту и боравишту грађана (Службени гласник РС 87/11) дефинише да је пребивалиште место у коме се грађанин настанио са намером да у њему стално живи, односно место у којем се налази центар његових животних активности, професионалних, економских, социјалних и других веза које доказују његову трајну повезаност с местом у коме се настанио, док боравиште представља место у којем грађанин привремено борави ван места свог пребивалишта дуже од 90 дана.

Законом је прописана обавеза пријаве и одјаве пребивалишта и боравишта, као и пријава привременог боравка у иностранству и повратка из иностранства која се подноси надлежном органу, о чему надлежни орган лицу издаје одговарајућу потврду.

Држављанин Републике Србије дужан је да одјави пребивалиште уколико се исељава из Републике Србије у иностранство. Такође грађани који одлазе у иностранство с намером да непрекидно бораве у иностранству дуже од 90 дана дужни су пре одласка да пријаве надлежном органу привремени боравак у иностранству. Евиденција привременог боравка у иностранству је саставни део евиденције пребивалишта.

Дакле, независно од тога да ли је лице држављанин Републике Србије, уколико има пријављено пребивалиште у Републици Србији, а нема потврду издату од надлежног органа да привремено борави у иностранству до шест месеци, у смислу Закона о пребивалишту и боравишту грађана, не може учествовати у саобраћају на путевима у Републици Србији возилом регистрованим у иностранству, као ни чланови његове уже породице, у смислу става 2. члана 273. Закона о безбедности саобраћаја на путевима.

Уколико лице нема пребивалиште у Републици Србији, тада може учествовати у саобраћају на путевима у Републици Србији возилом регистрованим у иностранству, али испуњавајући услове прописане одредбама члана 272. Закона о безбедности саобраћаја на путевима.

Одредбом члана 272. Закона прописано је да возила странаца којима је издато одобрење за привремени боравак дужи од шест месеци или за стално настањење, као и возила држављана Републике Србије који се врате из иностранства у циљу сталног настањења, могу са изузетком да учествују у саобраћају иако су регистрована у иностранству, али најдуже три месеца од дана уласка возила у Републику Србију, односно од дана добијања поменутог статуса за власника возила, уколико је власник странац.

Наведеним одредбама онемогућено је управљање возилом регистрованим у иностранству на територији Републике Србије у дужем временском периоду од стране лица које има или планира да има пребивалиште на територији Републике Србије, уколико не поседује потврду издату од стране надлежног органа, о постојању привремених околности, прописаних Законом, на основу којих изузетно може управљати таквим возилом на територији Републике Србије.