Грађани

На који начин је регулисано управљање возилом уз поседовање стране возачке дозволе на путевима у Републици Србији?

Одредбом члана 178. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (Службени гласник РС 41/09, 53/10, 101/11) прописани су услови за управљање возилом уз поседовање стране возачке дозволе.

Држављанин Републике Србије са привременим или сталним боравком на територији Европске уније, односно који борави или пребива у иностранству па привремено дође у Републику Србију, ималац возачке дозволе земље чланице Европске уније или странац који привремено борави у Републици Србији може управљати возилом на основу стране возачке дозволе, односно међународне возачке дозволе у време њеног важења, за време свог привременог боравка.

Странац коме је одобрено стално настањење у Републици Србији, као и држављанин Републике Србије који се врати из иностранства, односно дође у Републику Србију да у њој стално борави, може на основу стране возачке дозволе, да управља моторним возилом, односно скупом возила за време од шест месеци од дана уласка у Републику Србију, осим у случају да су испуњени услови из става 5. истог члана. Одредбом члана 179. истог Закона прописано је на који начин ће се лицу са пребивалиштем или одобреним привременим боравком од најмање шест месеци у Републици Србији издати српска возачка дозвола на лични захтев. Одредбом члана 183. став 2. истог Закона прописано је да нико не сме у исто време користити две возачке дозволе издате од стране две државе.

Чињеницу о одобреном привременом боравку, сталном настањењу или пребивалишту приликом учешћа у саобраћају возач доказује одговарајућом јавном исправом, односно потврдом издатом од стране надлежног органа.