Грађани

Последице истека рока важења возачке дозволе

Према важећим прописима, није одређен рок у коме је грађанин дужан да продужи важност возачке дозволе чији је рок истекао. Међутим, возач не сме да управља возилом са возачком дозволом чији је рок важења истекао, јер у том случају чини прекршај из члана 230. став 1. тачка 20. Закона о основама безбедности саобраћаја на путевима.

Захтев за продужење рока важења возачке дозволе, подноси се органу унутрашњих послова код кога се возач води у евиденцији.