Грађани

Путовање малолетних лица преко границе

По важећем Закону о путним исправама Републике Србије, за малолетна лица захтев за издавање путне исправе подноси један од родитеља, уз писану сагласност другог родитеља, односно другог законског заступника или старатеља.

С аспекта надлежности Управе граничне полиције, пошто не постоји законска обавеза поседовања писане сагласности родитеља приликим путовања у иностранство, нема сметњи да дете које поседује биометријску путну исправу Републике Србије, путује са једним од родитеља или трећом особом.

Писана сагласност може бити потребна приликом контроле граничних органа државе у коју се путује или преко чије територије се транзитира, па зато препоручујемо да се пре поласка на пут изврше одговарајуће провере у дипломатско-конзуларним представништвима тих земаља..

У случају бракоразводне парнице, суд на захтев једног од родитеља одређује привремену меру забране путовања малолетника која се спроводи на целој територији Републике Србије.