Građani

Prebivalište

Prebivalište je mesto u kojem se građanin nastanio s namerom da u njemu stalno živi, odnosno mesto u kojem se nalazi centar njegovih životnih aktivnosti, profesionalnih, ekonomskih, socijalnih i drugih veza koje dokazuju njegovu trajnu povezanost sa mestom u kojem se nastanio.

Punoletni građani dužni su da prijave prebivalište u roku od osam dana od dana nastanjenja na adresi na kojoj prijavljuju prebivalište.

Prijava prebivališta za maloletno lice podnosi se u roku od tri meseca od njegovog rođenja, odnosno u roku od osam dana od dana nastanjenja na adresi na kojoj se prijavljuje prebivalište maloletnog  lica.

Prijava prebivališta na novoj adresi stanovanja ujedno znači i odjavu prethodnog prebivališta na teritoriji Republike Srbije, te građani podnose samo zahtev za prijavu prebivališta a ne i zahtev za odjavu prethodnog prebivališta.

Ne smatra se prijavom prebivališta ukoliko se utvrđuje naziv  ulica i kućnog broja za ulice koje prethodno nisu imale naziv, odnosno kućni broj, kao i u slučaju promene postojećih naziva ulica i prenumeracije postojećih kućnih brojeva, koje se vrše u okviru nacionalnog projekta ažuriranja Adresnog registra. U ovom postupku građani nisu u obavezi da podnose zahtev za prijavu prebivališta, niti da prilažu dokaz o uplati republičke administrativne takse, jer i dalje žive u istim stambenim jedinicama.

Prijava prebivališta

 • Prijava prebivališta podnosi se lično na propisanom obrascu (koji se isključivo dobija kod službenika na šalteru), pri čemu je za prijavu neophodno sledeće :
 1. važeća lična karta podnosioca prijave;
 2. isprave kojima se dokazuju podaci iz prijave (dokaz o pravnom osnovu korišćenja stambene jedinice na adresi na koju se prijavljuje tj. ugovor o kupoprodaji stana, ugovor o poklonu stana, pravosnažno ostavinsko rešenje, ugovor o korišćenju stana, vlasnički list, rešenje o kućnom broju, itd.) ;
 3. lična karta vlasnika nepokretnosti odnosno pisana izjava vlasnika nepokretnosti sa adrese na kojoj se vrši prijavljivanje;
 4. uplatnica generisana na portalu e-Uprave.
 • Prijavu prebivališta maloletnog  lica podnosi roditelj, odnosno staratelj ili drugi zakonski zastupnik na propisanom obrascu (koji se isključivo dobija kod službenika na šalteru), pri čemu je za prijavu neophodno sledeće:
 1. važeća lična karta roditelja, odnosno staratelja ili drugog zakonskog zastupnika;
 2. važeća lična karta za maloletno lice starije od 16 godina;
 3. ukoliko su roditelji razvedeni i primerak pravonosnažne presude o razvodu braka, iz koje se vidi kojem od roditelja je maloletno lice povereno na čuvanje, staranje i vaspitanje;
 4. uplatnica generisana na portalu e-Uprave.

Prilikom podnošenja zahtev za prijavu prebivališta maloletnog  lica koje ne poseduje ličnu kartu, nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost roditelja, odnosno staratelja, pribavlja podatke iz sledećeg dokumenta:

 • izvoda iz matične knjige rođenih.

Roditelji, odnosno staratelji mogu i sami da pribave, odnosno da stave na uvid navedeni dokument  ukoliko to žele.

Napominjemo da će se podaci pribavljati po službenoj dužnosti samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama Republike Srbije, odnosno ukoliko su građani upisani u matične knjige rođenih koje vode nadležni organi Republike Srbije.

* * *

Ukoliko roditelji nemaju istu adresu stanovanja, zahtev za prijavu prebivališta podnosi jedan od roditelja uz saglasnost drugog roditelja ili roditelj koji u skladu sa zakonom samostalno vrši roditeljsko pravo.

• Napominjemo da je za prijavu prebivališta maloletne dece potrebna saglasnost oba roditelja, bez obzira na to što su sudskom odlukom maloletna deca poverena jednom roditelju na samostalno vršenje roditeljskog prava, ukoliko tom odlukom nije rešeno i pitanje prijave prebivališta maloletne dece, shodno članu 77. i 78. Porodičnog zakona Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br. 18/05, 72/11 – dr. zakon i 6/15).

Ukoliko roditelji ne mogu da se sporazumeju oko prijave prebivališta maloletne dece o istom odlučuje sud.
 

 1. Za novorođeno dete čija su oba roditelja državljani Republike Srbije i imaju prijavljeno prebivalište na istoj adresi, prijava prebivališta vrši se na adresi njegovih roditelja prilikom određivanja jedinstvenog matičnog broja građana za novorođeno dete.
 2. Potvrda o izvršenoj prijavi prebivališta (obrazac broj 2) dostavlja se roditeljima novorođenog deteta preporučenom poštom na adresu njihovog prebivališta.
 3. Samo za prvu prijavu prebivališta novorođenog deteta ne plaća se naknada na ime republičke administrativne takse.

Zahtev za izdavanje uverenja o prebivalištu

Zahtev za izdavanje uverenja o prebivalištu podnosi se lično ili preko punomoćnika organizacionoj jedinici Ministarstva prema mestu prebivališta lica na koje se zahtev odnosi (na teritoriji grada Beograda zahtev se podnosi isključivo Policijskoj upravi za grad Beograd, Upravi za upravne poslove, Ljermontova ulica 12a)  pri čemu je za izdavanje navedenog  uverenja neophodno sledeće:

 • čitko popunjen zahtev  za izdavanje uverenja o prebivalištu  (obrazac se isključivo dobija kod službenika na šalteru);
 • važeća lična karta podnosioca zahteva;
 • uplatnica generisana na portalu e-Uprave.

Odjava prebivališta

Građanin je dužan da odjavi prebivalište ako se iseljava iz Republike Srbije u inostranstvo.

Odjava prebivališta radi iseljenja iz Republike Srbije u inostranstvo podnosi se na propisanom obrascu (koji se isključivo dobija kod službenika na šalteru), pri čemu je za odjavu neophodno sledeće:

 1. važeći dokument sa fotografijom;
 2. dokaz o iseljenju iz Republike Srbije u inostranstvo, odnosno pisana izjava podnosioca odjave da se iseljava iz Republike Srbije;
 3. uplatnica generisana na portalu e-Uprave.