Građani

Šta treba da radite kada ustanovite nestanak lične karte?

Shodno odredbi člana 22. Zakona o ličnoj karti ("Službeni glasnik RS" broj 62/06 i 36/11), lice koje ostane bez lične karte dužno je bez odlaganja da prijavi nestanak lične karte nadležnom organu.

  • Lice koje izgubi ličnu kartu dužno je da se obrati organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova po mestu svog prebivališta, koja će nestalu ličnu kartu rešenjem proglasiti nevažećom.
  • Lična karta koja je rešenjem proglašena nevažećom, oglašava se u „Službenom glasniku Republike Srbije“, o trošku lica čija se lična karta oglašava nevažećom.
  • Nakon donošenja rešenja o proglašenju lične karte nevažećom i dostavljanja istog „Službenom glasniku Republike Srbije" , građanin će biti u mogućnosti da podnese zahtev za izdavanje nove lične karte.

Prilikom prijave nestanka lične karte građanin je dužan da priloži dokaz o uplaćenoj naknadi na ime republičke administrativne takse za prijavu nestanka lične karte i dokaz o uplaćenoj naknadi za oglašavanje rešenja o proglašenju lične karte nevažećom u " Službenom glasniku Republike Srbije".

Naknada za prijavu nestanka lične karte

uplatilac: ime, prezime, adresa i mesto
svrha: taksa
primalac: R.A.T
iznos: Republička administrativna taksa po tarifnom broju 1. i po tarifnom broju 9.
vidi tabelu (PDF, Word)
žiro račun: 840-742221843-57
model: 97
poziv na broj: šifra opštine prebivališta
vidi tabelu(Word, PDF)

Naknada za oglašavanje rešenja o proglašenju lične karte nevažećom u "Službenom glasniku Republike Srbije"

uplatilac: ime, prezime, adresa i mesto
svrha: troškovi oglašavanja
primalac: JP Službeni glasnik Republike Srbije - oglasno odeljenje
iznos: 798,00
žiro račun: 160-14944-58