Građani

Biometrijska lična karta

Prednost biometrijskih dokumenata

Uvođenjem novog identifikacionog dokumenta – lične karte, smanjuje se  mogućnost falsifikovanja i zloupotrebe samog dokumenta, pouzdano i bezbedno ostvaruje funkcija autentičnosti vlasnika dokumenta, zaštita integriteta podataka i neporecivost i zaštita tajnosti podataka.

Prilikom podnošenja zahteva za izdavanje lične karte, lice kome se izdaje lična karta u zahtevu posebno navodi da li je saglasno da se u obrazac lične karte ugradi mikrokontroler (čip).

Lična karta sa čipom sadrži sertifikat za autentikaciju, koji građanima omogućava elektronsku potvrdu identiteta – autentikaciju, odnosno da se bezbedno predstave na internetu i pristupe različitim portalima i elektronskim servisima državne uprave.

Na zahtev građana u čip lične karte se može upisati kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis, koji građanima omogućava da elektronski potpisuju dokumenta. Kvalifikovani elektronski potpis obezbeđuje zaštitu integriteta potpisanog dokumenta i neporecivost izvršenog potpisivanja. JMBG je sastavni deo imena korisnika  kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis i može biti vidljiv primaocu potpisanog dokumenta.

Postupak izdavanja biometrijske lične karte

Razlika između lične karte na obrascu sa ugrađenim čipom i bez čipa

Građanima koji poseduju ličnu kartu na obrascu sa ugrađenim čipom (mikrokontroler) podaci o prebivalištu i adresi stana lica ne upisuju se na obrazac lične karte već samo u čip, te pri promeni adrese prebivališta nisu u obavezi da podnose zahtev za izdavanje nove lične karte i ponovo uplaćuju naknade za izdavanje lične karte, već se ova promena vrši samo u čipu.

Građani koji se opredele za ličnu kartu na obrascu u kome nije ugrađen čip (mikrokontroler), prilikom promene adrese prebivališta moraju podneti zahtev za izdavanje nove lične karte, jer ne postoji mogućnost upisa nove adrese prebivališta na obrascu lične karte bez čipa.

Specimen lične karte sa čipom

Specimen lične karte bez čipa