Грађани

Пријем у држављанство по уговору о двојном држављанству са Босном и Херцеговином

Уговором о двојном држављанству закљученом између СРЈ и БиХ ("Службени лист СРЈ", Међународни уговори број 2/03, ступио на снагу 15. маја 2003. године) државе уговорнице су се сагласиле да држављанин једне државе уговорнице може стећи држављанство друге државе уговорнице (двојни држављанин) под условима:

 • да је навршио 18 година живота;
 • да има пријављен боравак најмање три године на територији државе уговорнице чије држављанство стиче, односно најмање годину дана ако је у браку са држављанином те државе уговорнице;
 • да у држави уговорници чије држављанство стиче није осуђиван за кривична дела за која је прописана казна затвора већа од три године;
 • да му није изречена мера безбедности протеривања странца из државе уговорнице чије држављанство стиче за последњих годину дана пре подношења захтева;
 • да се из његовог понашања може закључити да ће поштовати правни поредак државе уговорнице чије држављанство стиче.

Држављанин државе уговорнице који борави у иностранству, а у браку је са држављанином друге државе уговорнице најмање три године, може стећи држављанство друге државе уговорнице ако испуњава услове из тачке 1,3,4. и 5.

Поред ЗАХТЕВА, потребно је приложити:

 1. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старији од 6 месеци);
 2. уверење о држављанству БиХ (оригинал или оверена копија, не старији од 6 месеци);
 3. извод из матичне књиге венчаних (оригинал или оверена копија, не старији од 6 месеци);
 4. уверење о држављанству Републике Србије брачног друга (оригинал или оверена копија, не старији од 6 месеци);
 5. доказ о боравку (уколико лице захтев за пријем у држављанство подноси на територији Републике Србије);
 6. копија документа са фотографијом;
 7. доказ о уплаћеној такси тарифни број 39. За решење о стицању држављанства по међународним уговорима (ВИДИ ТАБЕЛУ).

Ако се решење односи на истовремено стицање или престанак држављанства чланова породице (супружници, малолетна и незапослена деца до 26. године живота) плаћа се једна такса.

Захтев се подноси преко полицијске управе односно полицијске станице по месту боравка подносиоца захтева или преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије у иностранству.

НАПОМЕНА:

Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, прибавља податке из службене евиденције:

 • о личном стању грађана (матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига умрлих),
 • евиденције о држављанима Републике Србије –уверење о држављанству Републике Србије,
 • друге службене евиденције код надлежних органа у Републици Србији у којима су садржани подаци неопходни за одлучивање.

Грађани могу и сами да прибаве, односно да ставе на увид следећа документа уколико им не одговара прибављање података по службеној дужности у року од 15 дана, а како би њихов захтев био решен у што краћем року.

Напомињемо да ће се подаци прибављати по службеној дужности само уколико се исти налазе у евиденцијама Републике Србије, односно уколико су грађани уписани у матичне књиге, евиденције држављана Републике Србије и друге службене евиденције, које воде надлежни органи Републике Србије у којима су садржани подаци неопходни за одлучивање.